Tryb postępowania nostryfikacyjnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 24 września 2015 r., poz. 1467)

 1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tytułem zawodowym nadanym w wyniku tego kształcenia, składa do wybranej rady jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą, zwanej dalej „radą nostryfikującą”, wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego.

  Wniosek zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;
  2. pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;
  3. datę wydania dyplomu;
  4. nazwę instytucji, która wydała dyplom;
  5. nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;
  6. nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom.
  Do wniosku dołącza się:
  1. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu;
  2. kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg studiów i efekty kształcenia oraz czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów – wraz z liczbą godzin i ocen, indeks lub inny dokument).

  Dokumenty wymienione wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień złożenia wniosku do rady nostryfikującej.
 3. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się nie później niż 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
 4. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów, rada nostryfikująca może podjąć uchwałę o konieczności złożenia przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą brakujących egzaminów, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.
 5. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady nostryfikującej w sprawie:
  • uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym albo
  • odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym.
 6. W przypadku uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym, wnioskodawca otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Wzór wniosku do pobrania

In English