Zasady rekrutacji na studia doktoranckie Drukuj Email

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018


Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prowadzi rekrutację na 4-letnie stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinach:

 • Budownictwo
 • Transport

1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci:

 • studiów magisterskich technicznych szkół wyższych;
 • studiów magisterskich uniwersyteckich kierunków: matematyka, fizyka i informatyka.


2. Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
 • podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
 • życiorys (formularz PK),
 • ankietę osobową (formularz PK),
 • formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”,
 • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
 • 3 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie o średniej  ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia) ważonej za pomocą punktów ECTS – nie dotyczy absolwentów WIL PK

Formularze będą dostępne w serwisie rekrutacyjnym PK odpowiednio wcześniej.

 

3. Kwalifikacja osób, które terminowo złożyły dokumenty, odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej ustalanej na podstawie sumy:

 • oceny wiedzy kandydata
 • oceny przyznanej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5 (wynik rozmowy niższy niż 3 uniemożliwia przyjęcie na studia).

Oceną wiedzy jest:

 • średnia ważona ocen z toku studiów jednolitych magisterskich albo połowa sumy odpowiednich średnich ze studiów I i II stopnia - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 5 lat temu, czyli jeżeli Rb-Ru<6; gdzie Rb - rok bieżący, Ru - rok ukończenia studiów), albo
 • średnia ważona z ocen egzaminów pisemnych z matematyki (z wagą 2) i języka obcego (z wagą 1) - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie wcześniej niż 5 lat temu (czyli jeżeli Rb-Ru>5) z zastrzeżeniem, że wynik niższy niż 3 z któregokolwiek egzaminu uniemożliwia przyjęcia na studia

Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej będzie średnia arytmetyczną ocen w skali 2-5, przyznanych za:

 • prezentację najważniejszych aspektów pracy dyplomowej oraz możliwości rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości),
 • dotychczasowe zainteresowania naukowe o których mogą świadczyć: działalność w Kołach Naukowych, uczestnictwo w konferencjach, własne publikacje, znajomość literatury - czasopism naukowych lub monografii, pisemna opinia osoby ze stopniem dr. hab.,
 • omówienie wybranego artykułu naukowego, którego tematyka nawiązuje przynajmniej do jednej z dyscyplin: mechanika, budownictwo lub transport i opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministra NiSzW w części A (kopię artykułu należy przynieść na rozmowę).

 

Termin rozpoczęcia studiów: 1 października danego roku akademickiego

Limit miejsc: BUDOWNICTWO - 10 osób, TRANSPORT - 8 osób

Opłaty: BRAK

Składanie dokumentów: terminy zostaną podane odpowiednio wcześniej

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego: terminy zastaną określone odpowiednio wcześniej

Ogłoszenie list osób przyjętych: najpóźniej do 30 września 2017 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: najpóźniej do 30 września 2017 r.


________________________________________

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej, ul. Warszawska 24, IV piętro, pokój 412b, tel. 12 628 25 32, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Regulaminy ważne dla studentów studiów doktoranckich

 

 


Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019


Informujemy, że zasady rekrutacji na STUDIA DOKTORANCKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 podane zostaną na wiosnę 2018 r. (nie przewiduje się znaczących różnic w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych).

 

 

 

 
projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej