Oferta współpracy Instytutu z gospodarką, profil wykonywanych prac i usług:

Instytut może współpracować:

 • z instytucjami centralnymi przy opracowywaniu wytycznych, metod obliczania i instrukcji;
 • z wyższymi uczelniami przy badaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • z administracją lokalną przy wykonywaniu analiz i opracowywaniu programów poprawy sieci drogowej i kolejowej,
 • z lokalnymi zarządcami i biurami projektów przy wykonywaniu badań empirycznych, ekspertyz i projektowaniu nowych lub modernizowanych elementów komunikacyjnych.

Oferta obejmuje również szkolenia pracowników administracji oraz kadry inżynierskiej w formie kursów lub studiów podyplomowych.

Profil oferowanych prac i usług obejmuje swoim zakresem działalność naukowo-badawczą Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, a w szczególności dotyczy:

 • badań empirycznych i rozwoju modeli ruchu z ich zastosowaniem do ocen sprawności, kosztów i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • analiz ogólnych i szczegółowych bezpieczeństwa ruchu,
 • ekspertyz naukowych funkcjonowania rozwiązań drogowych wraz z koncepcjami ich usprawnień,
 • projektowania dróg i węzłów, skrzyżowań, w tym małych rond, systemów organizacji ruchu,
 • opracowania programów komputerowych wspomagających projektowanie dróg i skrzyżowań,
 • oceny wpływu dróg i ruchu na środowisko,
 • projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych oraz projektowania i optymalizacji składów mieszanek drogowych,
 • zastosowania geosyntetyków do remontu nawierzchni,
 • doboru i projektowania konstrukcji nawierzchni w osiedlach mieszkaniowych i obszarach zabytkowych.
 • szkolenia kadr inżynierskich obejmujące: projektowanie dróg i skrzyżowań, wdrażanie nowych technologii w budowie nawierzchni drogowych, oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • studiów wykonalności przedsięwzięć związanych z budową i modernizacją dróg szynowych, w tym także kolei górskich i przemysłowych,
 • badań stanu toru i diagnostyki wszystkich typów konstrukcji dróg szynowych,
 • opracowania technologii budowy i eksploatacji dróg szynowych i lotniskowych,
 • konsultacji przy projektowaniu budowy i modernizacji dróg szynowych i lotniskowych, również z uwzględnieniem problemów ekonomicznych,
 • opracowania studiów komunikacyjnych do planów zagospodarowania przestrzennego miasta, osiedla, gminy, rejonu,
 • oceny efektywności ekonomicznej wariantów rozwoju systemu komunikacyjnego; wielokryterialna ocena rozwiązań, w tym ocena wpływu na środowisko,
 • kompleksowych badań ruchu i podróży,
 • oceny celowości budowy obejścia drogowego miasta,
 • projektowania usprawniania obsługi miasta komunikacją zbiorową,
 • kompleksowej oceny jakości i usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej; w tym oceny punktualności i regularności kursowania,
 • kompleksowej oceny rozwiązań projektowych i studiów wykonalności inwestycji transportowych.

Dodatkowo Instytut może zaoferować badania i kursy w posiadanych laboratoriach:

 • Laboratorium inżynierii ruchu wyposażone w aparaturę do: pomiarów ruchu z wykorzystaniem rejestratorów mikroprocesorowych; pomiarów ruchu z wykorzystaniem techniki wideo; pomiarów prędkości pojazdów; pomiaru hałasu; komputerowej analizy obrazów wideo.
 • Laboratorium badawcze materiałów i nawierzchni drogowych, wyposażone w aparaturę do: badania materiałów kamiennych, kruszyw i lepiszcz; projektowanie składu mieszanek mineralno-bitumicznych, stabilizacji, chudych betonów cementowych i popiołowych; pomiaru szorstkości nawierzchni drogowych.
 • Dydaktyczne laboratorium komputerowe umożliwiające prowadzenie kursów komputerowych, dysponujące oprogramowaniem do:
  - przetwarzania danych, edycji tekstów i analiz statystyczno-graficznych,
  - inżynierii ruchu (CASINO, HCS, SIDRA, SOAP, SBSS, TRANSYT, PASSER),
  - projektowania geometrycznego dróg (AutoCAD, MicroStation, VESTRA, CARD),
  - projektowania konstrukcji nawierzchni.