Rekrutacja na każdy rodzaj studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej prowadzona jest niezależnie, tzn. osobno dla studiów I stopnia i osobno dla studiów II stopnia. Rekrutacja na kierunki międzywydziałowe odbywa się na jednym z Wydziałów, ale w ramach wspólnej liczby miejsc.

Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej na portalu rekrutacyjnym oraz Wydziału. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia (w 2020 r. opłata wynosiła 85 zł). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników.

O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. 

Studia niestacjonarne są odpłatne.

 

Zasady przyjęć na studia II stopnia na WIL PK 2021/2022 w pigułce

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022

WYMAGANE DOKUMENTY

Liczba kandydatów w latach poprzednich