Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej będą prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w następujący sposób:

stacjonarnie - ćwiczenia, projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia WF, wykłady dla studiów I stopnia i lektoraty językowe;

zdalnie - wykłady dla studiów II stopnia.

Classes at the full-time and part-time studies of the Faculty of Civil Engineering will be conducted in the winter semester of the academic year 2022/2023 as follows:

stationary - classes, projects, laboratories, computer laboratories, seminars, PE classes, lectures for I cycle and language courses;

on-line - lectures for II cycle.