Osoby ubiegające się o przeniesienie/wznowienie studiów na Wydział Inżynierii Lądowej - studia stacjonarne - mają obowiązek złożyć stosowne podanie do Dziekanatu Wydziału najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.