Zasady organizacji potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych w edukacji nieformalnej i pozaformalnej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Na podstawie: art. 170e, 170f, 170g, 98 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z póź n. zm.) oraz Uchwały Senatu PK nr 46/d/04/2015 z dnia 24 kwietnia 2015

Przepisy ogólne § 1

 1. Regulamin określa zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się, oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 2. Przepisy regulaminu stosuje się do studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się § 2

 1. Osoba ubiegający się o przyjęcia na studia na WIL P K w trybie potwierdzenia efektów uczenia się składa w tej sprawie wniosek w dziekanacie WIL PK.
 2. Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami mogą być składane przez cały rok.
 3. Wnioskodawca załącza do wniosku kserokopie następujących dokumentów:
  1. dowodu osobistego,
  2. świadectwa dojrzałości,
  3. dyplomu ukończenia studiów - dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia lub na kolejny kierunek studiów,
  4. dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w systemach uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie, tj.:
   • opis doświadczenia zawodowego wraz z potwierdzający mi go dokumentami,
   • świadectwo pracy zawodowej,
   • inne dokumenty ( m.in. certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzony udział w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych).
  5. Wykaz efektów kształcenia (przedmiotów) o których uznanie kandydat wnosi.
 4. Dokumenty wykazane w punkcie „d” należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych z oryginałem w dziekanacie. Dokumenty te powinny zawierać aktualne telefony osób wystawiających, adresy mailowe, adresy stron internetowych umożliwiające ich weryfikację.
 5. Dziekan WIL powołuje komisje weryfikujące efekty uczenia się danego kandydata, oddzielnie dla każdego przedmiotu (lub grupy pokrewnych przedmiotów) wymienionych we wniosku kandydata.
 6. W skład Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się wchodzą:
  1. przewodniczący Komisji – prodziekan lub powołany nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którego zadaniem jest nadzór nad procesem potwierdzania efektów uczenia się,
  2. nauczyciel reprezentujący obszar wiedzy którego efekty uczenia się dotyczą,
  3. nauczyciel prowadzący przedmiot którego efekty są uznawane.
 7. Zadania komisji weryfikującej efekty uczenia się obejmują:
  1. Ustalenie terminu weryfikacji efektów uczenia się, nie później niż 30 dni od złożenia wniosku przez kandydata (z wyłączeniem okresu wakacyjnego VII-VIII).
  2. Przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się i wystawienie ocen z opanowania efektów kształcenia przypisanych do danego przedmiotu.
  3. Sporządzenie protokołu z weryfikacji efektów uczenia się danego przedmiotu oraz przekazanie ich Dziekanowi Wydziału.
 8. Przed przystąpieniem do potwierdzenia efektów uczenia się kandydat dostarcza kserokopię umowy o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się zawartej z PK (załącznik do uchwały Senatu) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty.
 9. Potwierdzanie efektów uczenia się z określonego przedmiotu zajęć może przyjąć formę egzaminu ustnego lub pisemnego.
 10. Nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na weryfikacji efektów uczenia się w wyznaczonym terminie jest równoważna z negatywnym wynikiem weryfikacji.
 11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na weryf ikacji efektów uczenia się (choroba, sytuacje losowe) komisja wyznacza ponowny termin weryfikacji.
 12. Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdza jakie efekty uczenia się kandydata odpowiadają efektom kształcenia w programie kształcenia i czy kandydat uzyskał efekty w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych przedmiotów wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS w przypadku przyjęcia go na określony poziom, kierunek i specjalność studiów.
 13. Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu następuje wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.
 14. Końcowym efektem procesu potwierdzania efektów uczenia się jest wydanie decyzji o uznaniu efektów kształcenia danego przedmiotu. Komisja sporządza protokół z weryfikacji efektów uczenia się w którym wpisuje ocenę z przedmiotu którego efekty kształcenia podlegają potwierdzaniu.
 15. Po zakończeniu procesu weryfikacji, na podstawie raportów komisji weryfikujących efekty uczenia się poszczególnych przedmiotów, tworzona jest ewidencja przedmiotów zaliczonych przez kandydata w procesie weryfikacji wraz z uzyskanymi ocenami, będąca podstawą rekrutacji na studia. Ewidencja ta przechowywana jest w dziekanacie.
 16. Osoby którym uznano efekty uczenia się będą mogły być przyjęte na studia zgodnie z zasadami tworzenia rankingu kandydatów którym potwierdzono efekty uczenia się, określonymi w odpowiedniej uchwale Senatu PK w sprawie warunków i trybu rekrutacji.

Wniosek do pobrania