Sesja letnia 2017/18:

 • Ostateczna data zaliczenia przedmiotów z semestru letniego upływa dnia 17 września 2018 r.
 • Osoby, które uzyskają wpis z długiem kredytowym na semestr zimowy, mogą uzupełnić braki z semestru letniego do dnia 17 października 2018 r. Po tym terminie zostaną naliczone opłaty za brakujące przedmioty.
 • Zalecany termin składania ocenionych prac dyplomowych (dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia): 11 września 2018 r. – planowy termin ukończenia studiów: 30 września 2018 r.
 • Osoby, które realizowały w semestrze letnim przedmioty w trybie awansu, są zobowiązane złożyć karty awansowe w Dziekanacie do dnia 18 października 2018 r.
 • Obniżka czesnego za uzyskaną średnią 4,5 z terminowo zaliczonego semestru, jest przyznawana automatycznie (decyzje w tej sprawie, podejmowane będą po zamknięciu sesji poprawkowej i rejestracji wszystkich studentów na semestr zimowy 2018/19).

 

Ostateczne terminy składania podań na semestr zimowy 2018/19:

 • do 11 września 2018 r. – podania dot. wznowienia studiów na semestr zimowy 2018/19;
 • do 15 września 2018 r. – podania dot. przeniesienia na studia niestacjonarne na semestr zimowy 2018/19;
 • do 15 września 2018 r. – podania dot. obniżenia opłat z tytułu niskich dochodów;
 • do 15 września 2018 r.– podania dot. uznania uzyskanych efektów kształcenia i obniżenia opłaty z tego tytułu;
 • do 13 października 2018 r. - dla studentów przyjętych w drodze rekrutacji, podania dot. uznania uzyskanych efektów kształcenia i obniżenia opłaty z tego tytułu;
 • do 18 września 2018 r. – podania dot. rejestracji na semestr zimowy 2018/19 (dot. studentów chcących ubiegać się o urlop dziekański lub o kolejne powtarzanie danego semestru);
 • Do 14 listopada 2018 r. – kompletne podania dot. awansu w semestrze zimowym 2018/19.

 

Podania złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie.