Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2019 r. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 80. urodzin prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi i 50-leciem odnowienia jego doktoratu. Prof. K. Flaga to wybitny naukowiec, ceniony dydaktyk, specjalista w zakresie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych i materiałów budowlanych. Jubilat to również były Rektor Politechniki Krakowskiej w dwóch kadencjach.

Galeria zdjęć

Z wielką radością i dumą informujemy, że Builder podczas Gali Buildera w dniu 24.01.2019 r. wyróżnił aż dwóch naukowców z Politechniki Krakowskiej - dwóch profesorów właśnie z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Rada Naukowa miesięcznika „Builder” oraz Kapituła XVI edycji wyróżnień BUILDER AWARDS za wyróżniającą się działalności naukową, dydaktyczną i społeczną na rzecz edukacji młodych inżynierów budownictwa oraz rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce doceniła Dziekana Wydziału dr. hab.inż. Andrzeja Szaratę, prof. PK. Laur Buildera 2018 w kategorii Nauka i Edukacja otrzymał również Kierownik Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Instytutu Mechaniki Budowli na WIL PK - prof. dr. hab. inż. Andrzej Flaga.

 Fot. Miesięcznik Builder

Sesja zimowa 2018/19:

 • Ostateczna data zaliczenia przedmiotów z semestru zimowego upływa dnia 15 lutego 2019 r.
 • Osoby, które uzyskają wpis z długiem kredytowym na semestr letni, mogą uzupełnić braki z semestru zimowego do dnia 15 marca 2019 r. Po tym terminie zostaną naliczone opłaty za brakujące przedmioty.
 • Ostateczny termin składania ocenionych prac dyplomowych (dot. studentów semestru dyplomowego): 15 lutego 2019 r.
 • Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego: 24 lutego 2019 r.
 • Osoby, które realizowały w semestrze zimowym przedmioty w trybie awansu, są zobowiązane złożyć karty awansowe w Dziekanacie do dnia 15 marca 2019 r.
 • Obniżka czesnego za uzyskaną średnią 4,5 z terminowo zaliczonego semestru, jest przyznawana automatycznie (decyzje w tej sprawie, podejmowane będą po zamknięciu sesji poprawkowej i rejestracji wszystkich studentów na semestr letni 2018/19).

 

Ostateczne terminy składania podań na semestr letni 2018/19:

 • do 05 lutego 2019 r. – podania dot. wznowienia studiów na semestr letni 2018/19;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. przeniesienia na studia niestacjonarne na semestr letni 2018/19;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. obniżenia opłat z tytułu niskich dochodów;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. uznania uzyskanych efektów kształcenia i obniżenia opłaty z tego tytułu;
 • do 18 lutego 2019 r. – podania dot. rejestracji na semestr letni 2018/19 (dot. studentów chcących ubiegać się o urlop dziekański lub o kolejne powtarzanie danego semestru);
 • Do 13 kwietnia 2019 r. – kompletne podania dot. awansu w semestrze letnim 2018/19.

 

Podania złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie.

Informujemy, że 22 stycznia br. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata, w obecności przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie na czele – Panem Włodzimierzem Zembolem i przy licznym udziale mediów, zaprezentował funkcjonujące od niedawna na naszym Wydziale Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego.

Założenia projektu i wyposażenie przedstawił pomysłodawca i twórca pracowni – dr inż. Jan Gertz z Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu.

Przedstawiciele PKP wysoko ocenili poziom merytoryczny laboratorium, które może być wykorzystane nie tylko w procesie kształcenia studentów, lecz również w szkoleniu personelu kolejowego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele mediów – z pomocą studentów kierunku transport – próbowali poznać podstawy zasad prowadzenia ruchu pociągów.  

Pękamy z dumy, gdyż wydarzenie odbiło się w mediach szerokim echem!

Fotogaleria

Z radością informujemy, że przyznano tytuł Laureatów III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu konstrukcyjno-budowlanym "Praca Dyplomowa Roku 2018" organizowanego przez Pekabex BET S.A. - I miejsce zajął Rafał Walczak - absolwent studiów I i II stopnia, student studiów III stopnia, a także pracownik naszego Wydziału.

Gratulujemy!!!

Celem konkursu było wyróżnienie przyszłych absolwentów, którzy w swojej pracy dyplomowej wykazali się pomysłowością, wszechstronnymi umiejętnościami, dużą wiedzą techniczną lub nowoczesnymi rozwiązaniami.