Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców ulegają zmianie kryteria przyznawania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Szczegóły podane są w rozporządzeniu.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Wydział inżynierii Lądowej PK osiągnął wielki sukces. Zgłoszony do Zarządu Województwa Małopolskiego wniosek na budowę Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej otrzymał na realizację zadania dofinansowanie w kwocie prawie 18 mln (całkowita wartość projektu to ponad 24 mln).  

Więcej informacji o projekcie Laboratorium w skrócie zwanym "LAŚ" udzielił nam prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, który z powodzeniem, od lat kieruje równie niebanalnym Laboratorium Wiatrowym (również w strukturze WIL PK).

Celem projektu jest powstanie unikatowego w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej, umożliwiającego prowadzenie szerokiego zakresu badań z dziedziny aerodynamiki środowiskowej (badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzania miast) oraz eksperymentalnych badań wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich.

Największym wyzwaniem, jakie stoi przed Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej stanowić będą innowacyjne badania w zakresie efektywnej redukcji smogu. Jest to problem, z którym obecnie boryka się nie tylko większość dużych miast, ale także obszary wiejskie położone w niekorzystnych warunkach. O ile wiele instytucji zajmuje się rozwiązaniami pozwalającymi na ograniczenie powstawania smogu, obecnie na rynku istnieje niezapełniona nisza doraźnych rozwiązań pozwalających na aktywną walkę z tym zjawiskiem. Wyniki badań prowadzonych w Laboratorium będą wykorzystywane w projektowaniu innowacyjnych inżynierskich rozwiązań wielkoprzestrzennych poprawiających warunki aerosanitarne obszarów zurbanizowanych.

W budynku zaprojektowano dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 m szerokości i 24 m długości dla większego tunelu oraz 8 m szerokości i 21 m dla mniejszego tunelu. Wymiary te są zatem znacznie większe niż wymiary obecnego tunelu wiatrowego Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK.

Wywiad Radia Nowinki z prof. A. Flagą, A. Pistol i Ł. Flagą

Poniżej wizualizacje Laboratorium.

 

 

 

 

Informujemy, że 22 stycznia br. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata, w obecności przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie na czele – Panem Włodzimierzem Zembolem i przy licznym udziale mediów, zaprezentował funkcjonujące od niedawna na naszym Wydziale Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego.

Założenia projektu i wyposażenie przedstawił pomysłodawca i twórca pracowni – dr inż. Jan Gertz z Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu.

Przedstawiciele PKP wysoko ocenili poziom merytoryczny laboratorium, które może być wykorzystane nie tylko w procesie kształcenia studentów, lecz również w szkoleniu personelu kolejowego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele mediów – z pomocą studentów kierunku transport – próbowali poznać podstawy zasad prowadzenia ruchu pociągów.  

Pękamy z dumy, gdyż wydarzenie odbiło się w mediach szerokim echem!

Fotogaleria

Z radością informujemy, że przyznano tytuł Laureatów III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu konstrukcyjno-budowlanym "Praca Dyplomowa Roku 2018" organizowanego przez Pekabex BET S.A. - I miejsce zajął Rafał Walczak - absolwent studiów I i II stopnia, student studiów III stopnia, a także pracownik naszego Wydziału.

Gratulujemy!!!

Celem konkursu było wyróżnienie przyszłych absolwentów, którzy w swojej pracy dyplomowej wykazali się pomysłowością, wszechstronnymi umiejętnościami, dużą wiedzą techniczną lub nowoczesnymi rozwiązaniami.