Od kilku już lat uczniowie z techników budowlanych województwa małopolskiego przyjeżdżają na zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w ramach Naukowych Warsztatów Weekendowych (program „Małopolska Chmura Edukacyjna”, projekt nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego).

1-2.04.2023 uczniowie z dwóch szkół - Technikum Budowlanego w Tarnowie oraz Technikum Budowlanego w Zakopanem, podczas 10 godzin lekcyjnych (5 tematów) zdobywali wiedzę geologiczną, badali właściwości wytrzymałościowe drewna, poznawali cechy materiałów i nawierzchni drogowych, uczyli się wybranych zagadnień z fizyki budowli (o wadach obudowy budynku), a także szkolili się z technologii BIM (Building Information Modeling). Tematem sobotnich, popołudniowych zajęć były "Konstrukcje drewniane zabytkowe i współczesne". Po wyjściu na strych budynku Wydziału Architektury PK (ul. Warszawska 24) uczniowie obejrzeli konstrukcję drewnianą zabytkową, a przejazd autobusem na ul. Buszka w Krakowie pozwolił na poznanie współczesnych konstrukcji z drewna klejonego, które stanowią pokrycie budynku basenu AGH oraz jeszcze nie oddanego do użytku (w budowie) budynku hali sportowej AGH.

Może te zajęcia teoretyczne, jak i o charakterze empirycznym zachęcą młodych ludzi do dalszego kształcenia się na naszym Wydziale? Jak powiedział Albert Einstein: "Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać, nigdy nie tracić ciekawości ...".

Galeria zdjęć

20 marca 2023r. gośćmi na Wydziale Inżynierii Lądowej byli uczniowie z Technikum Budowlanego z Myślenic (z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja).

Na zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Macieja Urbana, dr inż. Teresę Zych) oraz Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli (mgr inż. Katarzynę Nowak-Dzieszko) uczniowie zdobywali wiedzę z technologii i właściwości materiałów budowlanych (betonów zwykłych i samozagęszczalnych, ceramiki) oraz fizyki budowli.

To kolejne spotkanie z uczniami tej szkoły. Od kilku lat uczniowie z Myślenic przyjeżdżają regularnie do Krakowa na laboratoryjne zajęcia edukacyjne.

Wszak szkolenie praktyczne jest bardzo ważną formą kształcenia, o czym mówią słowa Cycerona: „Usus magister est optimus - Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem”. 

Galeria zdjęć

grupa uczniów z Myślenic na WIL

Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów prowadzi badanie, które pozwoli stworzyć kompleksowy raport opisujący funkcjonujący system wsparcia materialnego studentów, a także wskazać najbardziej konieczne do przeprowadzenia zmiany w programach stypendialnych.

Link do badania: https://forms.office.com/e/r4wfAFfVkm

Zachęcamy do wypełnienia ankiety wszystkich studentów, którzy chcą podzielić się swoją opinią i doświadczeniami. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmuje 5-10 minut.

W raporcie przygotowanym na podstawie ankiety zostaną przedstawione wnioski na temat skuteczności obecnego systemu stypendialnego, a także propozycje zmian i usprawnień.

Kwestionariusz powstał we współpracy merytorycznej z Fundacją Avalon, zajmującą się wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz stowarzyszeniem Białoruski Młodzieżowy Hub.

 

The Analysis Center of the Independent Students' Association is conducting a survey that will create a comprehensive report describing the functioning system of material support for students, as well as identify the most necessary changes to be made to scholarship programs.

Link: https://forms.office.com/e/r4wfAFfVkm

We encourage all students who wish to share their opinions and experiences to complete the survey. The survey is anonymous, and it takes 5-10 minutes to complete the questionnaire.

The questionnaire could not have been created without substantive cooperation with Partners - Białoruski Młodzieżowy Hub and Fundacja Avalon.

Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 tuż obok Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Poznańskiej. Te trzy uczelnie uzyskały najwyższe kategorie dla wszystkich dyscyplin nauki, które poddały ewaluacji.
To sukces całej społeczności PK, a także jej władz rektorskich z rektorami Janem Kaziorem oraz ś.p. Andrzejem Białkiewiczem na czele oraz władz dziekańskich tej i ubiegłych kadencji.

 

The Cracow University of Technology is one of the best! CUT was among the three best universities in Poland in terms of the results of the evaluation of scientific activity for the years 2017-2021, next to the Wrocław University of Technology and the Poznań University of Technology. These three universities received the highest categories for all the disciplines they evaluated.
This is the success of the entire PK community, rectors: Jan Kazior and Andrzej Białkiewicz and the dean's authorities of this and previous terms.

 

Краківська Політехніка за результатами оцінювання наукової діяльності за 2017-2021 роки увійшла до трійки найкращих університетів Польщі (разом із Вроцлавським  та Познанським політехнічними університетами). Ці три університети отримали найвищі категорії за всіма дисциплінами, що підпали під оцінювання експертів.
Це успіх усієї спільноти Краківської Політехніки, а також його керівництва на чолі з ректорами (Яном Казьором та покійним Анджеєм Бялкевичем) та працівників деканатів всіх факультетів.

 Więcej szczegółów tutaj.