Informujemy, że 22 listopada 2022 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Radę do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Przewodniczącym Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji został prof. Artur Hugo Świergiel, zaś w jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli świata nauki, w tym dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata. Uroczystość wręczenia nominacji oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyły się w Pałacu Prezydenckim.

Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy w szczególności: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce.

zdj. dziekan WIL prof. Andrzej Szarata odbiera z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji / fot. Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 

W dniu 9 listopada 2022 r. odbyła się IX Konferencja z cyklu Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi i jednoczesny Jubileusz 70-lecia Profesora Andrzej Flagi. W reprezentacyjnej Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, zgromadzeni goście mogli wysłuchać prezentacji prac opublikowanych w Księdze Konferencyjnej i Księdze Jubileuszowej.

Tematyką tegorocznej konferencji były zagadnienia interdyscyplinarne związane głównie z: działaniami wiatru i śniegu na budowle i konstrukcje; komfortem wiatrowym przechodniów; komfortem wibracyjnym mieszkańców budynków wysokościowych; dynamicznym przewietrzaniem i redukcją smogu obszarów zurbanizowanych; energetyką wiatrową.  
 
Po obradach nastąpiła uroczysta część Konferencji – wystąpienie Jubilata, laudacje, wystąpienia gości i odczytanie adresów okolicznościowych.

Profesor Andrzej Flaga to wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej. Na swojej macierzystej uczelni utworzył unikalne w Polsce i znane na świecie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej. W swoim dorobku ma wiele książek i monografii. Jest także autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych. Profesor zajmuje się tematyką inżynierii wiatrowej, aerodynamiki budowli, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, inżynierii śniegowej i dynamiki budowli. Działalność naukowa profesora A.Flagi to m.in. przewodzenie licznym zespołom badawczym, udział w pracach naukowo-badawczych, opracowanie wielu ekspertyz i opinii naukowo-technicznych, udział w grantach. Za swą działalność naukową prof. Andrzej Flaga otrzymał wiele znaczących nagród i wyróżnień, począwszy od ministerialnych, a skończywszy na uczelnianych.

Dzień zakończył uroczysty obiad w restauracji, a po nim koncert muzyczno-poetycki.

Fotogaleria z wydarzenia

fot. Jan Zych

Fundação Manuel António da Mota z Portugalii ufundowała stypendia dla studentów WIL PK pochodzących z Ukrainy i kształcących się w języku ukraińskim.

Dziesięciu spośród 90 studentów z Ukrainy, którzy uzyskali wysokie oceny podczas procesu rekrutacji na studia, otrzymało stypendia ufundowane przez Fundację Manuel'a António da Mota.

Podczas spotkania w dniu 28 października 2022 roku studentom tym wręczono promesę przekazywania stypendiów przez cały rok akad. 2022/2023. Celem wsparcia jest przede wszystkim zachęcanie najlepszych i najbardziej ambitnych studentów do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich kompetencji. Zaangażowanie Fundacji w pomoc młodym, chcącym się kształcić uchodźcom z Ukrainy jest jednocześnie wypełnieniem jednej z misji Fundacji - wspieranie inicjatyw społecznych w obszarze dobroczynności i solidarności społecznej.

W wydarzeniu wzięli udział pełnomocnik i członek Zarządu Fundação Manuel António da Mota - Inês Mota oraz Pełnomocnik Fundacji i jednocześnie członek Zarządu Mota-Engil Central Europe Izabela Ciemięga. Nasz Wydział reprezentowali: Dziekan WIL PK – prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, opiekun studentów studiów w języku ukraińskim - dr hab. inż. Yevhen Aloshynskyi, prof. PK oraz Kierownik Dziekanatu – p. Beata Szostak, bezpośrednio zaangażowana w spokojne przeprowadzenie studentów z Ukrainy przez pierwszy semestr nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.  

To nie pierwszy raz kiedy Mota-Engil Central Europe S.A. współpracuje z Wydziałem IL. Efektem podpisanego w 2020 roku porozumienia są fundowane stypendia dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia WIL, kierunku Budownictwo, specjalności: DUA, KBI, TOB, MiBP, BHiG i BIM.

Addressing first year’s students and Ukrainian Scholarship grantees:

Przemówienie do studentów pierwszego roku oraz stypendystów Stypendium Ukraińskiego PL

Звернення до першокурсників та стипендіатів українських стипендій UKR

 

fot. Jan Zych