ДЕКАН

проф. д-р хаб. інж. Анджей Шарата

Загальна інформація

Випускник Будівельного факультету Сілезької Політехніки в Ґлівіце (1999), спеціаліст з аналізу функціональної ефективності розвитку транспортної інфраструктури, зі спеціалізацією в модернізації залізниці та дорожньої системи. У 2011 році був призначений до Програмної ради розвитку транспортної системи міста Кракова, що діє при мерії міста. З 2015 року є членом Будівельного комітету Відділення Польської академії наук у Кракові.

Науково-педагогічна діяльність

Опублікував понад 80 наукових публікацій та одну монографію. Є автором або співавтором понад 140 проектних робіт, брав участь у багатьох проектах, що фінансуються Європейським Союзом, в т.ч. Civitas Caravel, MAX, Tracit, Posmetrans, GSP та ін. Активно працює у сфері транспорту, є експертом Європейської Комісії та консультантом багатьох проектів, що реалізуються органами місцевого самоврядування. Був нагороджений Почесним і Золотим знаком Краківського технічного університету та тричі нагородою Асоціації інженерів і техніків зв’язку (Ernest 2011, 2013 та 2014).

 

DZIEKAN - prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Informacje ogólne

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1999), specjalista w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. W 2011 r. został powołany w skład Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta. Od 2015 r. jest członkiem Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Ma w swoim dorobku ponad 80 publikacji naukowych i jedną monografię. Jest autorem lub współautorem ponad 140 prac projektowych oraz był zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez Unię Europejską, m.in. Civitas Caravel, MAX, Tracit, Posmetrans, GSP i inne. Działa aktywnie w obszarze transportu jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz konsultantem wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne. Został wyróżniony Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej oraz trzykrotnie nagrodą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (Ernest 2011, 2013 i 2014).

********************************************

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

PRODZIEKANI

 

Д-р хаб. інж. Люцина Домаґала, проф. КП

Загальна інформація

Випускник будівельного факультету Краківської Політехніки за спеціальністю «Будівельні конструкції». Після закінчення докторантури з 1997 року працює на Кафедрі інженерії будівельних матеріалів. Член Польської асоціації інженерів і техніків будівництва, член Польського комітету стандартизації (KT 274 для бетону), член Будівельної комісії Краківського відділення Польської академії наук.

Науково-педагогічна діяльність

У рамках викладацької діяльності проводить заняття польською та англійською мовами з предметів, пов’язаних із технологією бетону, технологією збірного виробництва, будівельними матеріалами та загальним будівництвом. Сфера її науково-дослідницьких інтересів в основному стосується технології будівельних матеріалів, зокрема – легких конструкційних бетонів. Також займається багатьма іншими проблемами у сфері будівництва, в т.ч. пов’язаними з контролем якості бетону, технологією збірного виробництва, стандартизацією та реставрацією історичних будівель. Бере участь у наукових проектах, а також дослідженнях та експертизах для галузі. Автор та співавтор понад 90 наукових публікацій. За наукові заслуги отримала премію ім. Вацлава Женчиковського.

 

Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK

Informacje ogólne

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej specjalności Konstrukcje Budowlane. Po ukończeniu studiów doktoranckich od 1997 r. zatrudniona w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych. Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 274 ds. betonu); członek Komisji Budownictwa Oddział Kraków Polskiej Akademii Nauk.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z przedmiotów związanych z technologią betonu, technologią prefabrykacji, materiałami budowlanymi oraz budownictwem ogólnym. Obszar jej zainteresowań naukowo – badawczych dotyczy przede wszystkim technologii materiałów budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych betonów lekkich. Obejmuje również wiele innych zagadnień z dziedziny budownictwa, m.in. związanych z kontrolą jakości betonu, technologią prefabrykacji, normalizacją oraz rewaloryzacją obiektów zabytkowych. Uczestniczy w projektach naukowych oraz badaniach i ekspertyzach dla przemysłu. Jest autorką i współautorką ponad 90 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała nagrodę im. Wacława Żenczykowskiego

Д-р хаб. інж. Аґнєшка Лесняк, проф. КП

Загальна інформація

Випускник Будівельного факультету Краківської Політехніки за спеціальністю «Технологія та організація будівництва». Її наукові інтереси стосуються управління будівельними проектами, організації робіт та планування витрат у будівництві, управління витратами, часом, ризиком, якістю у будівництві, впровадження процедур FIDIC, зокрема – моделювання процесів прийняття рішень будівельними підрядниками за допомогою математичних методів і штучного інтелекту. Автор близько 100 публікацій у галузі управління будівництвом. Співавтор двох навчальних посібників та наукової монографії. Бере активну участь у національних та міжнародних наукових конференціях, де презентує свої досягнення. Двічі проходила стажування в Ірландії та Великобританії, а в Німеччині проходила практику як запрошений професор. Викладає на керунку «Будівництво» денної та заочної форми навчання, а також на курсах підвищення кваліфікації. Є науковим керівником дисертацій, керівником у трьох відкритих докторських дисертаціях, рецензентом докторських дисертацій та хабілітацій у галузі інженерних будівельних проектів. У 2018 році отримала Премію ректора Краківської Політехніки за наукові досягнення, а в 2019 році премію ім. проф. Олександра Дижевського за професійну діяльність у номінації за наукові досягнення в галузі вдосконалення інвестиційно-будівельного процесу

 

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

Informacje ogólne

Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej w specjalności technologia i Organizacja Budownictwa. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, organizacji robót i planowania kosztów w budownictwie, zarządzania kosztami, czasem, ryzykiem, jakością w budownictwie, wdrażania procedur FIDIC a w szczególności modelowania procesów decyzyjnych wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej inteligencji. Autorka około 100 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. Współautor dwóch książek charakterze dydaktycznym i monografii naukowej. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia. Dwukrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, a w Niemczech praktykowała jako profesor wizytujący. Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także na studiach podyplomowych. Jest opiekunem prac dyplomowych, promotorem w trzech otwartych przewodach doktorskich, recenzentem prac doktorskich i postępowań habilitacyjnych z obszaru inżynierii przedsięwzięć budowlanych. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Rektora PK za osiągnięcia naukowe, a w 2019 nagrodę PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za całokształt działalności zawodowej w kategorii za osiągnięcia naukowe w zakresie doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego.

 

Д-р інж. Олександра Фарон

Загальна інформація

Випускник Будівельного факультету Краківської Політехніки за спеціальністю «Дороги, вулиці та автостради». З 2005 року працює на Кафедрі транспортних систем. У 2014 році захистила з відзнакою докторську дисертацію за спеціальністю «Транспорт» у двох галузях науки – транспорту та містобудування. У 2015 році з відзнакою закінчила докторантуру на Факультеті архітектури Краківської Політехніки. Учасник багатьох проектів ЄС на Краківській Політехніці, а також комерційних досліджень, пов'язаних з проектуванням транспортних систем і просторовим плануванням. Професійно також займається реалізацією інженерних проектів у сфері проектування доріг, вулиць та паркінгів.

Науково-педагогічна діяльність

У рамках наукової роботи займається плануванням і проектуванням транспортних систем, інтеграцією планування просторового розвитку міст і регіонів з транспортними системами, управлінням мобільністю. У рамках викладацької діяльності проводить заняття на трьох факультетах (будівельному, екології, архітектури), у тому числі міжфакультетські курси, в т.ч. предмети «Планування транспортної мережі», «Планування транспортної інфраструктури», «Транспорт у містобудуванні», «Транспорт і сталий розвиток», «Транспортне планування на деградованих і закритих територіях», «Основи планування та формування міських територій», «Проблематика транспортного проектування». З 2019 року є координатором напряму «Просторовий менеджмент» на Будівельному факультеті.

 

Dr inż. Aleksandra Faron

Informacje ogólne

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność Drogi, Ulice i Autostrady. Od 2005 roku zatrudniona w Katedrze Systemów Transportowych L-6. W roku 2014 obroniła doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie Transport z zakresu integracji dwóch dziedzin nauki: transport i urbanistyka. W roku 2015 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestnik wielu projektów UE prowadzonych na PK, a także opracowań komercyjnych związanych z projektowaniem systemów transportowych i planowania przestrzennego. Zawodowo zajmuje się także wykonywaniem projektów inżynierskich z zakresu projektowania dróg, ulic, parkingów.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach pracy naukowo badawczej zajmuje się: planowaniem i projektowaniem systemów transportowych, integracją planowania zagospodarowania przestrzennego miast i regionów z systemami transportowymi, zarządzaniem mobilnością. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na trzech wydziałach (WIL, WIŚ, WA), w tym na kierunkach międzywydziałowych, m.in. z przedmiotów: planowanie sieci transportowych, planowanie infrastruktury transportowej, transport w planowaniu miast, transport a rozwój zrównoważony, planowanie transportu w terenach zdegradowanych i zamkniętych, podstawy planowania i kształtowania obszarów miejskich, problematyka projektowania transportu. Od 2019 r. pełni funkcję koordynatora kierunku Gospodarka Przestrzenna z ramienia Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

Д-р інж. Мартін Текєлі

Загальна інформація

Випускник Будівельного факультету Краківської Політехніки за спеціальністю «Інформатика в будівництві». З 2012 року працював асистентом Кафедри інформаційних технологій в інженерії, а згодом – ад’юнктом Кафедри інформаційних технологій в інженерії.

Науково-педагогічна діяльність

В рамках викладацької діяльності проводить заняття з предметів, пов’язаних з інформатикою, інженерною графікою та технологіями BIM. Є керівником понад 40 інженерних та магістерських робіт польською та англійською мовами. З 2019 року є керівником Наукового гуртка прикладної інформатики.

Сфера його наукових і дослідницьких інтересів в основному стосується використання візуальних методів та оптичних вимірювань у сфері цивільного будівництва, розробки програмного забезпечення та вимірювальних систем, заснованих, серед іншого, на методах кореляції цифрових зображень. Крім того, він займається впровадженням штучного інтелекту та м’яких обчислювальних методів у сфері дослідження матеріалів та вимірювань у реальних інженерних спорудах. Бере участь у наукових проектах та дослідженнях для промисловості. Є автором та співавтором понад 30 наукових публікацій.

 

Dr inż. Marcin Tekieli

Informacje ogólne

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności Informatyka w inżynierii lądowej. Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii, a później adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z informatyką, grafiką inżynierską oraz technologią BIM. Jest promotorem ponad 40 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich realizowanych w języku polskim, jak i angielskim. Od 2019 roku jest opiekunem Koła Naukowego Zastosowań Informatyki.

Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy przede wszystkim zastosowania metod wizyjnych i pomiarów optycznych na polu inżynierii lądowej, tworzenia oprogramowania i systemów pomiarowych opartych m.in. o metodę korelacji obrazów cyfrowych. Oprócz tego zajmuje się implementacją metod sztucznej inteligencji i miękkich metod obliczeniowych w zakresie badań materiałowych i pomiarów w rzeczywistych konstrukcjach inżynierskich. Uczestniczy w projektach naukowych oraz badaniach dla przemysłu. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych.

 

 ************************************************

 

КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ ERASMUS+ ТА ОЦІНЮВАННЯ WIL

Д-р хаб. інж. Дорота Ясинська, проф. КП

Загальна інформація

Закінчила Будівельний факультет Краківської Політехніки за спеціальністю «Основні проблеми техніки». З 1994 року працює в Краківській Політехніці. Пройшла наукове стажування в Технічному університеті в Берліні.

Науково-педагогічна діяльність

В рамках наукової роботи займається:

- контактна механіка,

- наномеханіка – з особливим акцентом на моделюванні напруги і деформацій наноструктури матеріалів і континуально-молекулярному моделюванні вуглецевих нанотрубок і графену,

- механіка коміркових матеріалів з акцентом на аналізі контактних питань ауксетичних структур.

За свою дослідницьку роботу вона отримала стипендію Польської наукової фундації на 1995 рік та премію Прем’єр-міністра за видатну докторську дисертацію.

В рамках дидактичної діяльності проводить заняття з предметів «Теоретична механіка» (у тому числі англійською), «Технічна механіка», «Теорія пружності», «Математичні методи в механіці».

 

 

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+ I EWALUACJI WIL

Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK

Informacje ogólne

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, kierunku Podstawowe Problemy Techniki. Pracuje w Politechnice Krakowskiej od 1994 roku. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach praca naukowo badawczej zajmuje się:

- mechaniką kontaktu,

- nanomechaniką – ze szczególnym uwzględnieniem modelowania naprężeń i deformacji nanostruktur materiałowych oraz kontynualno-molekularnego modelowania nanorurek węglowych i grafenu,

- mechaniką materiałów komórkowych z naciskiem na analizę zagadnień kontaktowych struktur auksetycznych.

Za pracę naukową otrzymała stypendium Fundacji Nauki Polskiej na rok 1995 oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: mechanika teoretyczna (również w języku angielskim), mechanika techniczna, teoria sprężystości, matematyczne metody w mechanice.