W ostatnim czasie Wydział Inżynierii Lądowej PK stał się realizatorem lub współrealizatorem projektów badawczych o wysokim znaczeniu dla gospodarki, na które otrzymał wysokie środki finansowe.

Jesienią swój projekt "Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania" rozpoczyna m.in. dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK . Celem podstawowym projektu jest stworzenie szeregu narzędzi jakie będą służyły ochronie przed hałasem drogowym. Badaniami będą objęte przede wszystkim zagadnienia: związane z cichymi nawierzchniami, stosowaniem zieleni w otoczeniu dróg, wyciszania dylatacji mostowych, odpowiedniego stosowania ekranów przeciwhałasowych. Praktycznie wszystkie z wymienionych zagadnień ma nowatorski charakter. Istotną nowością i innowacją będzie próba wprowadzenia nowego pojęcia w drogownictwie jakim jest tzw. krajobraz akustyczny – wprowadzenie do otoczenia drogi takich rozwiązań, które ograniczą hałas i jednocześnie wprowadzą nowy rodzaj dźwięków zbliżonych swoim charakterem do środowiska naturalnego. Poza problematyką nawierzchni drogowych do rozwiązania w wyniku badań jest szereg problemów związanych np. z podwyższoną hałaśliwością dylatacji na mostach i wiaduktach, ale również stosowanie zieleni w otoczeniu drogi, której zdolności redukcji nie jest zbyt duża jednak wykazuje również inne pozytywne cechy, jak np. ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza. Ze względu na przyjęte rozwiązania o zrównoważonym charakterze projekt uwzględnia również sprawy związane z ochroną terenów wrażliwych przyrodniczo. W projekcie zostanie także dokonany przegląd rozwiązań i sposobów podejścia do ochrony przed hałasem drogowym w krajach europejskich skupionych wokół Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Wysokość dotacji przyznanej na projekt – części dla Uczelni to: 700 500,00 zł. Wartość całego projektu to niemal 2 500 000 zł. W Konsorcjum realizującym projekt są eksperci z Politechniki: Warszawskiej, Wrocławskiej, Białostockiej i Rzeszowskiej. Politechnika Krakowska poza koordynacją projektu (Lider projektu) realizuje w ramach niego 3 zadania: metody aktywne, zieleń, ocena ekranów przeciwhałasowych. Na PK projekt będzie realizowany w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu WIL PK. Zespół badawczy PK to: dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz (kierownik projektu), dr inż. Krystian Woźniak, dr inż. Piotr Buczek, specjaliści związani z nawierzchniami drogowymi oraz pracownicy Laboratorium Katedry, a także współpracujący z Katedrą akustyk dr inż. Maciej Hałucha.

 

Kolejny ważny projekt poprowadzi na PK prof. dr hab. inż. Jarzy Pamin. Profesor jest pierwszym laureatem tegorocznej odsłony konkursu Weave-UNISONO. Badania o wartości prawie 681 000 zł będą prowadzone wspólnie z zespołem prof. dr. inż. Andreasa Menzela z TU Dortmund University (TUDo). Projekt pt. „Analiza termomechaniczna propagujących się niestateczności w metalach – od eksperymentów do wiarygodnej predykcji numerycznej” ma na celu opracowanie modelu obliczeniowego istotnego dla inżynierii mechanicznej i lądowej czyli metod projektowania bezpiecznych konstrukcji, pracujących w warunkach ekstremalnego obciążenia oraz zjawisk niestateczności materiałów. Chodzi o lepsze rozumienie zachowania się materiałów, możliwość symulacji numerycznej tego zachowania i identyfikacji parametrów modeli. Ma to doprowadzić do projektowania i wytwarzania lepszych i bezpieczniejszych produktów, w których niestateczne zachowanie materiału jest kontrolowane. Projekt jest związany z tematyką, obronionej w marcu 2023 r., pracy doktorskiej dr inż. Marzeny Muchy (zrealizowanej częściowo w ramach grantu NCN Preludium),która obecnie przybywa na rocznym stażu podoktorskim w Instytucie Mechaniki na Wydziale Mechanicznym TUDo. O wynikach konkursu poinformowało Narodowe Centrum Nauki.

 

Nie sposób ominąć równie ważnego projektu pod kierownictwem dr. hab. inż. Mariusza Kiecia, prof. PK , który to wspólnie z pracownikami Katedry Dróg, Kolei Inżynierii Ruchu, Katedry Systemów Transportowych oraz Katedry Zarządzania w Budownictwie z PK oraz z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów i Politechniką Częstochowską będą tworzyć system ważenia pojazdów, próbować wdrożyć ten system i zająć się zmianami w prawie, by ów system zadziałał. "Politechnika Krakowska będzie odpowiedzialna za analizę udziału pojazdów przeciążonych i ich wpływu na degradację infrastruktury drogowej, identyfikację czynników wpływających na rozmieszczenie stacji ważenia pojazdów w ruchu w zakresie czynników drogowo-ruchowych i społecznych oraz opracowanie wielokryterialnej metody wyboru miejsc lokalizacji stacji ważenia pojazdów w ruchu" – mówi prof. PK Mariusz Kieć. Wydział otrzymał na ten cel 587 500,00 zł .
Wszystko po to by chronić infrastrukturę drogową, zapobiegać jej niszczeniu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Projekt „System automatycznego ważenia pojazdów w ruchu” (WIM-PL) jest realizowany w ramach programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG. Partnerzy przedsięwzięcia podpisali z NCBR umowę na jego realizację w ciągu 3 lat.