Sesja zimowa 2023/24:

• Ostateczna data zaliczenia przedmiotów z semestru zimowego upływa dnia 19 lutego 2024 r.;

• Osoby, które uzyskają wpis z długiem kredytowym na semestr letni, mogą uzupełnić braki z semestru zimowego do dnia 19 marca 2024 r. Po tym terminie zostaną naliczone opłaty za brakujące przedmioty.

• Ostateczny termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego: 20 lutego 2024 r.;

• Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego: 24 lutego 2024 r.;

Ostateczne terminy składania podań na semestr letni 2023/24:

• do 6 lutego 2024 r. – podania dot. wznowienia studiów na semestr letni 2023/24;

• do 13 lutego 2024 r. – podania dot. przeniesienia na studia niestacjonarne na semestr letni 2023/24;

• do 13 lutego 2024 r. – podania dot. obniżenia opłat z tytułu niskich dochodów – wyłącznie z potwierdzonym przez Dziekanat ds. pomocy materialnej, wyliczonym dochodem na jedną osobę w rodzinie studenta;

• do 20 lutego 2024 r. – podania dot. rejestracji na semestr letni 2023/24 (dot. studentów chcących ubiegać się o urlop dziekański, o kolejne powtarzanie danego semestru, o powtarzanie semestru dyplomowego w semestrze letnim 2023/24 lub w semestrze zimowym 2024/25, itp.);

• do 24 lutego 2024 r. – podania dot. obniżenia opłat z tytułu uzyskania wysokiej średniej z poprzedniego semestru (minimum 4,50). Wysokość zniżki jest uwarunkowana uzyskaną średnią – zniżki będą udzielane WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK STUDENTA (§ 5 ust. 6, 7 i 8 Zarządzenia Rektora nr 93 z dn. 19.07.2021 w sprawie Zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na PK)

• do 02 marca 2024 r. – podania dot. uznania uzyskanych efektów uczenia się (BEZ POTWIERDZENIA PRZEZ WYKŁADOWCÓW) i obniżenia opłaty z tego tytułu;

• Do 27 kwietnia 2024 r. – kompletne podania dot. awansu w semestrze letnim 2023/24 wyłącznie z załączonym potwierdzeniem wpłaty za realizowane przedmioty w/w trybie.

Podania złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie