Duży sukces naukowców Politechniki Krakowskiej w konkursie Proof of Concept, organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków unijnych! Cztery projekty z PK otrzymały finansowe wsparcie na weryfikację potencjału rynkowego swoich rozwiązań, w tym dr inż. Maciej Pilch z Wydziału Inżynierii Lądowej (współpracujący z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz pierwszy prowadziła nabór wniosków w działania w ramach konkursu Proof of Concept, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Rozdzieliła środki w łącznej wysokości prawie 19 mln zł (wpłynęło 236 wniosków). Działanie konkursu umożliwia zdobycie dotacji na realizację prac B+R dla weryfikacji postawionej hipotezy badawczej i oceny potencjału wdrożeniowego wyników badań. Efektem przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy badań powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu.

Zwycięski projekt z WIL otrzyma wsparcie w wysokości 688 128,00 zł na projekt „Nowe polimerowe systemy sensoryczne typu Pressure Sensitive Paints do testów aerodynamicznych na potrzeby dokładnego prognozowania wpływu konstrukcji budowlanych na ryzyko występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz komfort wiatrowy przechodniów na terenach zurbanizowanych”

Gratulujemy!