1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (wraz z angielską wersją językową tytułu pracy – poprawność zatwierdzona on-line) - dokument do dziekanatu dostarcza jednostka dyplomująca przed egzaminem dyplomowym.

 2. Egzemplarz pracy dyplomowej:
  • praca dwustronnie drukowana, bez oprawy, włożona luzem do podpisanej imieniem i nazwiskiem koperty A4 ,
  • czcionka 12,
  • ocena, data i podpis promotora muszą być wpisane na stronie tytułowej.

  UWAGA: Praca dyplomowa nie może zawierać żadnych części metalowych i plastikowych.

 3. Karta Dyplomanta (formularz wypełniony komputerowo i podpisany przez dyplomanta).
  UWAGA: Tytuł pracy dyplomowej na Karcie Dyplomanta musi być tożsamy z tytułem w pracy dyplomowej oraz tytułem wpisanym do systemu antyplagiatowego ASAP i w Deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej.

 4. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).

 5. Oświadczenie studenta o zgodności treści egzemplarza pracy dyplomowej dostarczanego do dziekanatu i pliku pracy w ASAP (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).

 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym oraz suplement w języku angielskim.

 8. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez promotora).

 9. Dodatkowo: trzystronicowy ogólny "Raport z badania antyplagiatowego" w JSA (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP - zakładka "Analiza JSA").

 10. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej do systemu antyplagiatowego ASAP) - dokument do dziekanatu dostarcza jednostka dyplomująca co najmniej na trzy dni przed obroną.

 11. Oryginał recenzji pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej do systemu antyplagiatowego ASAP) - dokument do dziekanatu dostarcza jednostka dyplomująca co najmniej na trzy dni przed obroną.

 12. Podanie o wznowienie studiów w dniu egzaminu dyplomowego (w przypadku skreślenia z listy studentów).

 13. Opłata za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu - przelew na konto wirtualne).

 14. 6 fotografii o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm.

 15. Zwrot legitymacji studenckiej lub oświadczenie dotyczące legitymacji (dotyczy studiów II stopnia).

 16. Karta odejścia (zwrot najpóźniej przy odbiorze dyplomu).