Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. praktyk studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

Opiekunami praktyk Studenckich na Wydziale Inżynierii Lądowej są następujące osoby:

  • dla kierunku Budownictwo: mgr inż. Mirosław Boryczko, dr inż. Marcin Dyba, mgr inż. Łukasz Ślaga, dr inż. Izabela Tylek, dr inż. Remigiusz Wojtal
  • dla kierunku Transport: dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska, dr inż. Paweł Więcek

 

Zasady odbywania praktyki studenckiej na WIL:

  1. Praktyka dla kierunku budownictwo może być realizowana: na budowie, w biurze projektów, w inspektoratach nadzoru budowlanego, w organach administracji architektoniczno-budowlanej, instytucjach naukowo-badawczych lub w ramach działalności uczelni pozwalającej osiągnąć cele studenckiej praktyki zawodowej. Przynajmniej jedna praktyka powinna być realizowana na budowie.
  2. Praktyka dla kierunku transport może być realizowana w podmiotach gospodarczych prowadzącym działalność w zakresie: transportu lub logistyki, przedsiębiorstwach komunikacyjnych na kolei, w portach lotniczych, żegludze śródlądowej i morskiej, instytucjach naukowo-badawczych lub w ramach działalności uczelni pozwalającej osiągnąć cele studenckiej praktyki zawodowej.
  3. Praktyki powinny być realizowane w miesiącach lipiec-wrzesień z zachowaniem warunku terminowego zaliczenia przedmiotu zgodnie z organizacją roku akademickiego 2022/2023
  4. Odbywanie praktyk w czasie trwania roku akademickiego objęte jest inną procedurą i wymaga osobistego kontaktu z pełnomocnikiem dziekana do spraw praktyk lub osobą przez niego wyznaczoną.
  5. Realizacja praktyk zawodowych za granicą wymaga indywidualnego kontaktu z Pełnomocnikiem Dziekana do spraw praktyk lub osobą przez niego wyznaczoną.

Wymiar obowiązkowych praktyk studenckich na WIL

 

Każda grupa przypisana jest do konkretnego Opiekuna zawodowej praktyki studenckiej.

Studenci przypisani do poszczególnych grup projektowych winni kontaktować się z WŁAŚCIWYM dla swojej grupy Opiekunem praktyki.

 

Dyżury Pełnomocnika i Opiekunów ds. Praktyk Studenckich w trakcie SESJI POPRAWKOWEJ:


- 4.09.2023 (poniedziałek) 11:00-12:00 (dr inż. Remigiusz Wojtal)
- 4.09.2023 (poniedziałek) 13:30-14:30 (mgr inż. Łukasz Ślaga)
- 5.09.2023 (wtorek) 8:00-9:00 (dr inż. Marcin Dyba)
- 6.09.2023 (środa) 9:00-10:00 (dr inż. Izabela Tylek)
- 7.09.2023 (czwartek) 13:30-14:30 (mgr inż. Łukasz Ślaga)
- 8.09.2023 (piątek) 8:00-9:00 (dr inż. Marcin Dyba)
- 8.09.2023 (piątek) 11:00-12:00 (dr inż. Remigiusz Wojtal)
- 8.09.2023 (piątek) 12:00-13:00 (dr inż. Izabela Tylek)
- 11.09.2023 (poniedziałek) 12:00-13:00 (dr inż. Remigiusz Wojtal)
- 12.09.2023 (wtorek) 8:00-9:00 (dr inż. Marcin Dyba)
- 12.09.2023 (wtorek) 9:00-10:00 (dr inż. Izabela Tylek)
- 12.09.2023 (wtorek) 13:30-14:30 (mgr inż. Łukasz Ślaga)

Każdy z opiekunów będzie przyjmował dokumenty od wszystkich studentów (nie tylko od studentów przypisanych do swoich grup), jednak studenci są proszeni (w miarę możliwości) o oddawanie dokumentów do przypisanego do swojej grupy opiekuna. Mgr inż. Mirosław Boryczko będzie uczestniczył w trybie rotacyjnym w w/w dyżurach pozostałych opiekunów.

Dyżury odbywają się w p. 400 (Budynek Główny WIL IV piętro).

 

 

 

- dla kierunku Budownictwo

Opiekun

Grupa studencka

mgr inż.

Mirosław Boryczko

Studia stacjonarne III rok:

GR09, GR10, GR11, GR12, grupa studiująca po angielsku

 

Studia niestacjonarne IV rok:

GR01, GR02, GR03, GR04, GR05

dr inż.

Marcin Dyba

Studia stacjonarne III rok:

GR01, GR02, GR03, GR04, GR05

mgr inż.

Łukasz Ślaga

Studia stacjonarne II rok:

GR01, GR02, GR03, GR04, GR05, GR06, GR07

dr inż.

Izabela Tylek

Studia stacjonarne II rok:

GR10, GR11, GR12, GR13, grupa studiująca po angielsku

dr inż.

Remigiusz Wojtal

Studia stacjonarne III rok: GR06, GR07, GR08

Studia stacjonarne II rok: GR08, GR09

 

- dla kierunku Transport

Opiekun

Grupa studencka

mgr inż.

Mirosław Boryczko

Studia niestacjonarne IV rok: GR51

dr inż.

Sabina Puławska-Obiedowska

Studia stacjonarne III rok: GP01, GP02, GP03, GP04

dr inż.

Paweł Więcek

Studia stacjonarne III rok: GP01, GP02, GP03, GP04

 

Formularze:

Na stronie internetowej zamieszczone zostały dokumenty, związane z odbywaniem i zaliczaniem studenckiej praktyki zawodowej:

 

Załącznik nr 1 – wniosek do podmiotu o przyjęcie na praktykę zawodową dokument obligatoryjny, (uzupełniony wniosek należy złożyć do WŁAŚCIWEGO DLA DANEJ GRUPY STUDENCKIEJ opiekuna praktyk w godzinach dyżurów dotyczących praktyk studenckich w terminie do 18.06.2023 r.)

Załącznik nr 3 – porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej dokument nieobligatoryjny, wypełniany w dwóch egzemplarzach jeśli firma wymaga porozumienia (uzupełnione porozumienie należy złożyć do PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH NA WIL w godzinach dyżurów dotyczących praktyk studenckich w terminie do  12.09.2023 r.)

Załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dokument nieobligatoryjny, wypełniany w dwóch egzemplarzach jeśli firma wymaga porozumienia (uzupełnioną umowę należy złożyć do PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH NA WIL w godzinach dyżurów dotyczących praktyk studenckich w terminie do  12.09.2023 r.)

Załącznik nr 5 – zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej dokument obligatoryjny, (uzupełnione zaświadczenie należy złożyć do WŁAŚCIWEGO DLA DANEJ GRUPY STUDENCKIEJ opiekuna praktyk w godzinach dyżurów dotyczących praktyk studenckich w terminie do 12.09.2023 r.)

Załącznik nr 6 – sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej dokument obligatoryjny, (uzupełnione sprawozdanie należy złożyć do WŁAŚCIWEGO DLA DANEJ GRUPY STUDENCKIEJ opiekuna praktyk w godzinach dyżurów dotyczących praktyk studenckich w terminie do 12.09.2023 r.)

 

Na stronie internetowej zamieszono również uzupełnione przykładowe formularze: kolorem czerwonym uzupełniono zakres do wypełnienia przez Studenta, kolorem zielonym uzupełniono zakres do wypełnienia przez Podmiot Zewnętrzny (firmę/instytucję), kolorem niebieskim uzupełniono zakres do wypełnienia przez Pełnomocnika/Opiekuna praktyki ze strony PK.

Uwaga:

Wszystkie dokumenty dotyczące praktyki zawodowej należy bezwzględnie wypełniać na komputerze. Dokumenty wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.