Formy pomocy materialnej dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej:

  • stypendium socjalne (dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • zapomogi

O pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej można przeczytać tutaj.