Dział Spraw Osobowych i Socjalnych PK informuje, że zgodnie z § 1 ust 5 Zarządzenia Rektora PK nr 97 z 2020 r. w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi, za jego zgodą wykonywanie pracy zdalnej w sytuacji, kiedy pracownik zostaje objęty kwarantanną zarządzoną przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny.

 

Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Dlatego też nie będzie już potrzebna decyzja, czy oświadczenie.  ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia. Dane, które trafią do ZUS będą dotyczyły osób, których kwarantanna lub izolacja trwała w dniu 22 października albo zacznie się po tym dniu. Te dane ZUS będzie udostępniał płatnikom składek na ich profilach na PUE ZUS.

 

W związku z powyższym informacja o kwarantannie lub izolacji będzie trafiała do DSOiS automatycznie, zatem pracownicy którzy wyrazili zgodę na pracę zdalną w okresie kwarantanny są zobowiązany przesłać mailowo stosowne informacje w tym zakresie do DSOiS.  Brak informacji o pracy zdalnej spowoduje, że okres kwarantanny zostanie rozliczony jako zwolnienie lekarskie.

 

Osoby objęte izolacją nie mogą wykonywać pracy, w tym pracy zdalnej ze względu na fakt, że są do pracy niezdolne. W takim wypadku otrzymają świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Szczegółowe informacje na temat izolacji lub kwarantanny są publikowane w Serwisie kadrowym w zakładce Kwarantanna.

 

Więcej informacji w SIP