Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Zarówno pod względem jakości i ilości kadry naukowo-dydaktycznej, jak i ilości kształconych studentów, odbywających studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (inżynierskich), II stopnia (uzupełniających magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich). Łącznie na wydziale studiuje obecnie ok. 4 000 studentów. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje kierunki prowadzone samodzielnie - Budownictwo, Budownictwo w języku angielskim i Transport. Od roku akademickiego 2012/2013 w ofercie dydaktycznej znajduje się międzywydziałowy kierunek (prowadzony we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska) - Gospodarka przestrzenna. Wydział oferuje trzynaście specjalności. Zarówno kierunek Budownictwo jak i Transport posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Oprócz działalności dydaktycznej wydział prowadzi obszerną działalność naukowo-badawczą obejmującą następującą, hasłowo ujętą problematykę:

  • Materiały i wyroby budowlane,
  • Badania doświadczalne i projektowanie elementów i konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
  • Budownictwo energooszczędne i proekologiczne,
  • Budownictwo drogowe i kolejowe, inżynieria ruchu i problemy transportowe,
  • Organizacja i zarządzanie procesami budowlanymi i transportowymi,
  • Mechanika konstrukcji i materiałów,
  • Metody obliczeniowe w teorii konstrukcji i mechanice materiałów.

Bardziej szczegółowy opis działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej wydziału oraz ofertę współpracy z przemysłem znaleźć można w wydanym w roku 2005, roku jubileuszu 60-lecia wydziału, książkowym opracowaniu "Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w roku 60-lecia. Dziesięciolecie 1995-2005".

Kadra naukowo-dydaktyczna wydziału liczy około 220 pracowników, w tym 44 profesorów i doktorów habilitowanych. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach budownictwo (decyzja z dnia 30.11.1959 r.), mechanika (decyzja z dnia 25.09.1995 r.) oraz uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie transport (decyzja z dnia 29.10.2007 r., decyzja z dnia 26.02.2018 r.).