REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY REKTORA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ ZA WYSOKO PUNKTOWANE PUBLIKACJE NAUKOWE

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania NAGRODY Rektora dla pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej zatrudnionych na Wydziale na podstawie umowy o pracę.

1.    Nagradzani są pracownicy Wydziału za następujące publikacje wydane w latach 2019-2021:
a)  artykuły w czasopismach i materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism MNiSW z dnia 18.12.2019 r., których punktacja wynosi minimum 70 punktów,
b)  monografie wydane w wydawnictwach wymienionych w wykazie wydawnictw MNiSW.

2.    Każda publikacja może być zgłoszona do nagrody tylko jeden raz.

3.    Warunkiem przyznania NAGRODY jest zamieszczenie publikacji w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK.

4.    NAGRODA jest przyznawana na wniosek autora lub zespołu autorskiego publikacji, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu (zał. 1 i zał. 2):
          - w przypadku publikacji samodzielnej wniosek składa autor,
          - w przypadku publikacji zespołowej wniosek składa zespół autorski z WIL.

5.    Wysokość NAGRODY wyliczona zgodnie z Załącznikiem 3:

6.    W przypadku publikacji zespołowej pracowników WIL NAGRODA będzie dzielona zgodnie z proporcjami udziałów autorskich wskazanymi we wniosku, którego wzór stanowi Załącznik 1 .

7.    NAGRODA wypłacana będzie ze środków będących w dyspozycji Dziekana WIL(*), biorąc pod uwagę możliwości finansowe Wydziału. W przypadku braku takich środków Dziekan może podjąć decyzję o zawieszeniu przyznawania NAGRODY.

8.    Wnioski rozpatrywane są przez Dziekana Wydziału w trybie ciągłym.

9.    Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian w prawodawstwie.

(*) odpisy na koszty pośrednie WIL naliczane od przedsięwzięć zewnętrznych, m.in. umów z przemysłem, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, projektów

Załącznik 1 - Wzór wniosku

Załącznik 2 - Wniosek do JM Rektora

Załącznik 3 - Wysokość kwot nagród

zatwierdzone: Rada WIL 18.04.2018 r., aktualizacja 22.05.2019 r., aktualizacja 19.06.2019 r., aktualizacja październik 2019 r., aktualizacja 18.12.2019r.