REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY REKTORA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ ZA PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH Z LISTY A MNISW

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania NAGRODY Rektora dla pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej zatrudnionych na Wydziale na podstawie umowy o pracę.

1.    Nagradzani są pracownicy Wydziału za następujące publikacje  wydane w latach 2019-2020:
a)  artykuły w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie Journal Citation Reports wymienionych na obecnie obowiązującej liście A MNiSW. Wniosek o nagrodę za te publikacje można składać  do dnia ukazania się nowego wykazu czasopism punktowanych MNiSW.
b)  artykuły w  czasopismach  i  materiałach konferencyjnych zamieszczonych w nowym wykazie czasopism MNiSW,  których punktacja wynosi minimum 70 punktów. Wniosek   o nagrodę za te publikacje można składać  od dnia ukazania się nowego wykazu czasopism.
c) monografie  wydane w wydawnictwach wymienionych w wykazie wydawnictw MNiSW, których punktacja wynosi min. 80 punktów.

2.    Każda publikacja może być zgłoszona do nagrody tylko jeden raz.

3.    Warunkiem przyznania NAGRODY jest zamieszczenie publikacji w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK

4.    NAGRODA jest przyznawana na wniosek autora lub zespołu autorskiego publikacji, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu (zał. 1 i zał. 2)):
          - w przypadku publikacji samodzielnej wniosek składa autor,
          - w przypadku publikacji zespołowej wniosek składa zespół autorski z WIL.

5.    Wysokość NAGRODY wyliczona zgodnie z Załącznikiem 3:

6.    W przypadku publikacji zespołowej pracowników WIL NAGRODA będzie dzielona zgodnie z proporcjami udziałów autorskich wskazanymi we wniosku, którego wzór  stanowi Załącznik 1 .

7.    NAGRODA wypłacana będzie ze środków będących w dyspozycji Dziekana WIL(*), biorąc pod uwagę możliwości finansowe Wydziału. W przypadku braku takich środków Dziekan może podjąć decyzję o zawieszeniu przyznawania NAGRODY.

8.    Wnioski rozpatrywane są przez Dziekana Wydziału w trybie ciągłym.

9.    Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian w prawodawstwie.

10.    Wysokość nagród może ulec zmianie po ukazaniu się nowego wykazu czasopism punktowanych MNiSW

(*) odpisy na koszty pośrednie WIL naliczane od przedsięwzięć zewnętrznych, m.in. umów z przemysłem, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, projektów

Załącznik 1 - Wzór wniosku

Załącznik 2 - Wniosek do JM Rektora

Załącznik 2 - Kwoty nagród przyznawanych za publikacje z listy A

zatwierdzone: Rada WIL 18.04.2018 r., aktualizacja 22.05.2019 r., aktualizacja 19.06.2019 r.