tytuł pracy doktorskiej: „A Vision-Based Measurement System for the Analysis of Structural Element Deformation Fields (Wizyjny system pomiarowy do analizy pól deformacji elementów konstrukcyjnych)"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: mechanika