Absolwent tej specjalności posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i wspomagania projektowania (CAD) oraz zarządzania informacją o obiektach budowlanych (BIM). Ponadto jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania w projektowaniu konstrukcji z nowoczesnych programów obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych (MES). Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole.

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych (wykonawczych, projektowych i rozwijających nowe technologie dla budownictwa) oraz w firmach i jednostkach o profilu badawczo-rozwojowym.

Absolwent tej specjalności uzyskuje również podstawę do ubiegania się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.