Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności do identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, rozpoznania mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu, wreszcie proponowania rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 Absolwenci kierunku docelowo mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, także w zakresie planowania i kształtowania obszarów miejskich,
  • firmach projektowych, eksploatacyjnych i wykonawczych, działających w obszarze problematyki czystego powietrza,
  • zakładach produkcyjnych będących źródłem zanieczyszczeń powietrza,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i transportowej,
  • jednostkach prowadzących monitoring oraz oceny jakości powietrza,
  • placówkach naukowych,
  • sektorze prywatnym, realizując zadania doradztwa inwestycyjnego.