Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami i instytucjami gospodarczymi ze sfery budownictwa, zarządzania ich finansami i zasobami ludzkimi, kształtowania strategii i polityki rynkowej, realizacji funkcji marketingowych oraz ekonomiki procesu inwestycyjnego, rynku nieruchomości oraz wyceny obiektów budowlanych i gruntu.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.

Jest przygotowany również do twórczej pracy w zakresie marketingu nieruchomości, kierowania służbami marketingowymi w przedsiębiorstwach oraz zarządzania mieniem państwowym, komunalnym i prywatnym.