Absolwenci tej specjalności zdobywają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych, w szczególności obiektów budownictwa hydrotechnicznego np. budowli piętrzących (jazy, zapory) i budowli ziemnych (obwałowania, zapory, nasypy) oraz  inżynierii rzecznej. Ponadto zapoznają się z geoinżynierią, co powoduje, że posiądą stosowne umiejętności do pracy w branży geotechnicznej. Wykażą się wiedzą w zakresie projektowania i monitorowania nasypów kolejowych i drogowych. Przygotowani będą do rozwiązywania problemów związanych ze wzmacnianiem gruntów. Posiądą również wiedze związaną z projektowaniem i wykonawstwem głębokich wykopów.

Absolwenci będą przygotowani do projektowania i wykonywania zadań w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, służbach ochrony środowiska, w placówkach administracji państwowej i samorządowej, we własnych firmach budowlanych, projektowych i wykonawczych.

Absolwenci mogą starać się o stosowne uprawnienia budowlane.