Absolwent specjalności na bazie wiadomości uzyskanych w trakcie studiów I stopnia poszerza wiedzę m.in. w zakresie programowania, planowania rozwoju oraz zarządzania na poziomie eksploatacyjnym systemami transportu w obszarach zurbanizowanych. Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.

Absolwenci specjalności są szczególnie predysponowani do podjęcia pracy w administracji samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za programowanie rozwoju oraz eksploatację transportu miejskiego, w tym w miejskich zarządach dróg i transportu, w firmach logistycznych, w biurach urbanistycznych, w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich, w policji, a także w instytucjach badawczych oraz w innych działach sektora transportu.