Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji autostrad, ulic i innych dróg, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej i transportowej. Jest także przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji mostów, tuneli, estakad i wiaduktów.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.

Zapoznaje się również z metodami planowania rozwoju sieci drogowej, z metodami inżynierii ruchu, w tym bezpieczeństwem i organizacją ruchu oraz z rozwiązaniami w komunikacji zbiorowej.