Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu budownictwa, zwłaszcza w odniesieniu do budowlanych obiektów infrastruktury lotniskowej. Zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu transportu lotniczego, systemów sterowania i zarządzania ruchem lotniczym, jak również ogólną wiedzę na temat środków transportu w lotnictwie.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.

Absolwent będzie przygotowany przede wszystkim do pracy w portach lotniczych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się budową i eksploatacją lotnisk. Będzie mógł podejmować pracę w jednostkach planistyczno-projektowych z zakresu budownictwa, w tym ogólnego, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w jednostkach eksploatacyjnych transportu lotniczego, a także w jednostkach organizacyjnych służb ruchu lotniczego, w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz w jednostkach naukowo-badawczych.