1. Założenie kanału komunikacyjnego w aplikacji Microsoft Office 365 Teams - kanał komunikacyjny zakłada pracownik jednostki dyplomującej (wg instrukcji). Student korzystający z kanału komunikacyjnego musi posiadać aktywne konto w usłudze Office 365 na PK (aktywacja konta).
 2. Przesłanie podpisanego nw. dokumentu w formie skanu do jednostki dyplomującej kanałem komunikacyjnym Teams:
  • Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej.
  Pozostałe nw. dokumenty, w formie oryginałów, należy przesłać drogą pocztową do dziekanatu lub złożyć osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem dziekanatu:
 • Wniosek o wydanie dyplomu
 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
 • 3-stronicowy Raport ogólnego JSA
 • 1-sza strona Raportu podobieństwa
 • Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Legitymacja studencka – zwrot najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego
 • Opłata za dyplom uiszczona przed złożeniem dokumentów do egzaminu dyplomowego – nr konta na wirtualnym dziekanacie

Komplet oryginalnych dokumentów należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej 3 dni przed egzaminem dyplomowym.