Oferta MLBE dla gospodarki Oferta współpracy Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego z gospodarką:

Oferta badawcza skierowana jest do producentów materiałów budowlanych, projektantów, deweloperów oraz inwestorów prywatnych.

Badania będą prowadzone na sprzęcie i infrastrukturze wytworzonych w ramach projektu MRPO nr MRPO.05.01.00-12-089/12

BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 • Pomiary charakterystyk cieplnych badanych przegród budowlanych.
 • Pomiary przewodności cieplnych materiałów.
 • Badania współczynnika przewodzenia ciepła.
 • Pomiary parametrów przepływu ciepła.
 • Precyzyjne badania charakterystyk cieplnych ścian, okien i drzwi.
 • Badania wybranych parametrów paneli fotowoltaicznych m. in. wydajności energetycznej modułów fotowoltaicznych, stopnia konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w ogniwach wykonanych w różnych rodzajach technologii.

BADANIA BUDYNKÓW

 • Badania szczelności powietrznej budynków metodą Blower Door.
 • Pomiary termowizyjne diagnozujące izolacyjność cieplną przegród w budynku.
 • Wykonywanie trójwymiarowych skanów termowizyjnych.
 • Badania dotyczące odczuć komfortu termicznego w różnych warunkach użytkowania.
 • Badania mikroklimatu pomieszczeń.
 • Wykonywanie inwentaryzacji 3D.
 • Wykonywanie pomiarów objętościowego przepływu powietrza przez dyfuzory i kratki wentylacyjne.
 • Wykrywanie zapyleń pochodzących z powietrza, takich jak: kurz, pył, dym, mgłę olejową, sadzę.
 • Pomiary poziomów dźwięków.

ANALIZY SYMULACYJNE BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

 • Badania i modelowanie zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste do pomieszczeń.
 • Badanie wpływu układów regulacji i inteligentnego sterowania na jakość klimatu wewnętrznego.
 • Szacowanie kosztów eksploatacji poszczególnych systemów w kontekście przewidywanych kosztów inwestycyjnych na poszczególne technologie.
 • Obliczenia kosztów energii dla budynku wykonanego w badanych technologiach z uwzględnieniem wykorzystania własnych źródeł zasilania obiektu.
 • Badania wpływu poszczególnych sposobów oszczędzania energii w budynku na jego kwalifikację energetyczną.

DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ROZWIĄZAŃ INSTALACYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, W TYM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

 • Badania charakterystyk elementów nawiewnych i wywiewnych oraz innych elementów wchodzących w skład instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej.
 • Badania wpływu różnych funkcji pomieszczeń oraz różnych systemów klimatyzacyjno-grzewczych na parametry i wskaźniki komfortu.

OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU WDROŻENIE ENERGOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE NISKOENERGETYCZNYM

 • Konsultacje projektów architektoniczno – budowlanych.
 • Projektowanie budynków energooszczędnych.
 • Symulacje energetyczne obiektów.
 • Ekspertyzy dotyczące efektywności energetycznej budynków.
 • Szkolenia z zakresu budownictwa energooszczędnego i efektywności energetycznej budynków.