Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 768 jest ogłoszona Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy Prawo budowlane m. in. w zakresie możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych przez absolwentów studiów I stopnia. Ponadto szczegółowe kryteria uznawania wykształcenia jako odpowiedniego i pokrewnego oraz warunki zaliczania praktyki zawodowej do uprawnień, w tym możliwości zaliczania praktyki z okresu studiów, a także zakres wymagań przy postępowania kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa, określa rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, opracowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w uzgodnieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i opublikowane we wrześniu 2014 r.