W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia ministra nauki o ewaluacji jakości działalności naukowej, która doprecyzowuje przepisy, by płynnie przeprowadzić tę ewaluację w 2022 roku. "Wprowadzone zmiany doprecyzowują przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz dostosowują przepisy epizodyczne do nowego terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji. Mają przyczynić się do płynnego i sprawnego przeprowadzenia ewaluacji w 2022 roku. Uwzględniają szereg postulatów zgłaszanych przez środowisko naukowe" - podsumowuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Resort wyjaśnia, że w rozporządzeniu doprecyzowano przepisy dotyczące m.in. dopuszczalnej liczby monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji, zmniejszenia liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji w przypadku niezłożenia oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową, daty przyznania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy.

W nowelizacji zniesiono obowiązek składania przez kierowników ewaluowanych podmiotów oświadczenia o wprowadzeniu do systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji. Wskazano także, że ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie danych dostępnych w tym systemie 31 stycznia roku, w którym jest dokonywana ewaluacja. Poza tym, jak informuje MNiSW, zwiększono punktację artykułów recenzyjnych, a także monografii naukowych będących edycjami naukowymi tekstów źródłowych i opatrzonymi aparatem naukowym przekładami.

Do 100 proc. wartości punktowej zostaje zwiększona punktacja monografii będącej edycją tekstów źródłowych, która powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej bądź programu związanego z wdrażaniem takiego programu. W ramach nowelizacji rozporządzenia rozszerzono katalog projektów uwzględnianych w ramach drugiego kryterium ewaluacji. W katalogu ujęto projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz projekty współfinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki.

W ramach finansowanego ze środków programu „DIALOG” projektu „Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce” zrealizowano pilotażowe badanie procedury oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Analiza wyników pilotażowego badania zaowocowała wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących trzeciego kryterium ewaluacji oraz sposobu przedstawiania dowodów wpływu na potrzeby przeprowadzenia tej oceny. Między innymi wyodrębniono dwa kryteria oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (zasięg wpływu i znaczenie wpływu).

Zdecydowano o przygotowaniu jednej oceny opisu wpływu, wypracowanej w warunkach współpracy ekspertów, oraz jednego uzasadnienia tej oceny. Rozwiązanie to ma zapewnić spójność i porównywalność ocen wpływu, opartych o możliwie jednolite podejście ekspertów do stosowanych kryteriów oceny. Ewaluowane podmioty będą przedstawiały dowody wpływu przed rozpoczęciem oceny, a nie dopiero na wezwanie ekspertów. W katalogu osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ewaluacji, ujętym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, m.in. zrezygnowano z wymagań dotyczących minimalnej objętości publikacji w zakresie dyscyplin artystycznych oraz zmieniono objaśnienie dotyczące oceny wybitnego osiągnięcia artystycznego. Zmiany te są odpowiedzią na propozycje środowiska reprezentującego dyscypliny artystyczne.

Więcej informacji