Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. praktyk studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

Opiekunami praktyk Studenckich na Wydziale Inżynierii Lądowej są następujące osoby:

  • dla kierunku Budownictwo: mgr inż. Mirosław Boryczko, dr inż. Marcin Dyba, mgr inż. Łukasz Ślaga, dr inż. Izabela Tylek, dr inż. Remigiusz Wojtal
  • dla kierunku Transport: dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska, dr inż. Paweł Więcek

 

Zasady odbywania praktyki studenckiej na WIL:

  1. Praktyka dla kierunku budownictwo może być realizowana: na budowie, w biurze projektów, w inspektoratach nadzoru budowlanego, w organach administracji architektoniczno-budowlanej, instytucjach naukowo-badawczych lub w ramach działalności uczelni pozwalającej osiągnąć cele studenckiej praktyki zawodowej. Przynajmniej jedna praktyka powinna być realizowana na budowie.
  2. Praktyka dla kierunku transport może być realizowana w podmiotach gospodarczych prowadzącym działalność w zakresie: transportu lub logistyki, przedsiębiorstwach komunikacyjnych na kolei, w portach lotniczych, żegludze śródlądowej i morskiej, instytucjach naukowo-badawczych lub w ramach działalności uczelni pozwalającej osiągnąć cele studenckiej praktyki zawodowej.
  3. Praktyki powinny być realizowane w miesiącach lipiec-wrzesień z zachowaniem warunku terminowego zaliczenia przedmiotu zgodnie z organizacją roku akademickiego w danym roku akademickim.
  4. Odbywanie praktyk w czasie trwania roku akademickiego objęte jest inną procedurą i wymaga osobistego kontaktu z pełnomocnikiem dziekana do spraw praktyk lub osobą przez niego wyznaczoną.
  5. Realizacja praktyk zawodowych za granicą wymaga indywidualnego kontaktu z Pełnomocnikiem Dziekana do spraw praktyk lub osobą przez niego wyznaczoną.

Wymiar obowiązkowych praktyk studenckich na WIL

 

Dyżury odbywają się w terminach podanych przez opiekunów praktyk, na grupie PRAKTYKI ZAWODOWE (MS TEAMS). Studenci mogą sprawdzić kto jest ich opiekunem w Wirtualnym Dziekanacie.  

 

Formularze:

Na stronie internetowej zamieszczone zostały dokumenty, związane z odbywaniem i zaliczaniem studenckiej praktyki zawodowej:

 

Załącznik nr 1 – wniosek do podmiotu o przyjęcie na praktykę zawodową dokument obligatoryjny

Załącznik nr 3 – porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej dokument nieobligatoryjny

Załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dokument nieobligatoryjny, wypełniany w dwóch egzemplarzach jeśli firma wymaga porozumienia 

Załącznik nr 5 – zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej dokument obligatoryjny

Załącznik nr 6 – sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej dokument obligatoryjny

 

Na stronie internetowej zamieszono również uzupełnione przykładowe formularze: kolorem czerwonym uzupełniono zakres do wypełnienia przez Studenta, kolorem zielonym uzupełniono zakres do wypełnienia przez Podmiot Zewnętrzny (firmę/instytucję), kolorem niebieskim uzupełniono zakres do wypełnienia przez Pełnomocnika/Opiekuna praktyki ze strony PK.

Uwaga:

Wszystkie dokumenty dotyczące praktyki zawodowej należy bezwzględnie wypełniać na komputerze. Dokumenty wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.