W zarządzeniu Rektora PK dot. zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zaszły zmiany w paragrafach dotyczących kształcenia i postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem.

Zasady i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa procesu kształcenia na terenie PK obecnie obowiązujące (paragraf 6 zarządzenia po zmianie)

„1. Zajęcia dydaktyczne na terenie PK są organizowane i prowadzone z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:

1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:

  1. które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
  2. które są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem POZ,

3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa podczas przebywania na terenie budynków PK przy użyciu maseczki lub przyłbicy,

4) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż studenci, doktoranci, słuchacze i pracownicy,

5) każda osoba biorąca udział w zajęciach korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć; nie można pożyczać przedmiotów od innych uczestników,

6) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk; w uzasadnionych sytuacjach (np. korzystanie z tej samej aparatury przez więcej niż jedną osobę, korzystanie z komputerów) wskazane jest korzystanie z rękawiczek ochronnych,

7) sale, w których odbywają się zajęcia należy regularnie dezynfekować i wietrzyć,

8) należy, o ile to możliwe, zachowywać bezpieczną odległość 1,5 metra – przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych,

9) miejsca do siedzenia na zajęciach dydaktycznych powinny być zorganizowane w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, o ile rodzaj zajęć i warunki lokalowe pozawalają na zachowanie takiego odstępu.”

 

Paragraf 9 po uaktualnieniu:  „W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z lekarzem POZ i stosować się do jego zaleceń 2. Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

 

Nadal obowiązują wszystkie wytyczne dot. środków  bezpieczeństwa podczas świadczenia pracy, obowiązków raportowania i zgłaszania do władz uczelni i służb sanitarnych  przypadków zachorowania, opisane w  Zarządzeniu Rektora i Komunikacie Kanclerza.