Oferta współpracy Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych L-1 z przemysłem obejmuje prace naukowo-badawcze i inżynierskie (m. in. współpracę na etapie projektowania obiektów), jak również opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz sprężonych.

Nasza oferta współpracy z gospodarką dotyczy w szczególności:

- kompleksowej diagnostyki konstrukcji żelbetowych, murowych i sprężonych;

- prac weryfikacyjnych i konsultacji projektów konstrukcyjnych;

- oceny trwałości konstrukcji żelbetowych i sprężonych, tj. korozja betonu i stali, przewidywanie okresu użytkowania konstrukcji; - oceny bezpieczeństwa konstrukcji nośnej obiektów budowlanych i inżynierskich, w tym obiektów zabytkowych, z uwzględnieniem wpływów środowiskowych i oddziaływań chemo-mechanicznych;

- oceny nośności i trwałości przemysłowych obiektów powłokowych, w tym chłodni kominowych i zbiorników na ciecze;

- prac z zakresu prefabrykowanych konstrukcji sprężonych i ich rozwiązań technologiczno-materiałowych;

- projektowania nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych;

- symulacji numerycznych zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym analizowanie zagadnień wielopolowych;

- prac w zakresie analizy zarysowania żelbetowych konstrukcji średnio-masywnych i masywnych;

- oceny właściwości mechanicznych betonu, stali zbrojeniowej pasywnej oraz do konstrukcji sprężonych;

- oceny zjawisk reologicznych (skurcz betonu, pełzanie betonu, relaksacja stali sprężającej) w konstrukcjach sprężonych - skutki, analiza teoretyczna;- opinii / projektowania / badań strefy zakotwień kabli sprężających (kształtowanie, uszkodzenia, zbrojenie);

- weryfikacji właściwości użytkowych prętów zbrojeniowych w zakresie przyczepności stali do betonu za pomocą próby pull-out;

- badań doświadczalnych elementów i konstrukcji przy obciążeniu statycznym, dynamicznym i cyklicznym;

- weryfikacje i konsultacje projektów budowlanych i wykonawczych oraz sporządzanie opinii technicznych i ekspertyz w zakresie wyposażenia obiektów budowlanych w systemy monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji,

- oceny stanu technicznego budowli;

- ekspertyz i opinii technicznych dotyczących oceny stanu zachowania (przyczyn uszkodzeń) w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej;

- oceny przyczyn zarysowania konstrukcji żelbetowych zaistniałych na etapie wykonywania konstrukcji;

- ekspertyz/opinii technicznych dotyczących przyczyn uszkodzeń (stanu zachowania) posadzek przemysłowych, wylewek podłogowych, nawierzchni z betonu, np.: placów parkingowych, nawierzchni lotniskowych;

- ekspertyz/opinii technicznych w zakresie uszkodzeń tynków;

- ekspertyz i oceny stanów awaryjnych;

- identyfikacji właściwości mechanicznych murów w budynkach istniejących w tym obiektach o charakterze zabytkowym;

- wykonywania projektów napraw i wzmocnienia konstrukcji żelbetowych i murowych.