Charakterystyka głównych kierunków prac naukowo-badawczych:

Działalność naukowo - badawcza Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych L-1 jest związana głównie z badaniami eksperymentalnymi elementów konstrukcji (często w skali naturalnej) i materiałów budowlanych. Badania te mają na celu weryfikację modelów obliczeniowych oraz właściwości materiałów, co stanowi niezbędny element postępu technicznego i technologicznego.

Prace naukowo-badawcze prowadzone są w ramach: badań własnych, działalności statutowej, grantów oraz prac badawczych na rzecz przemysłu i obejmują szerokie spektrum zagadnień, w tym:

- podstawy inżynierskich metod projektowania konstrukcji żelbetowych, murowych i sprężonych;

- analizę eksperymentalną i numeryczną żelbetowych elementów ściskanych z betonów wysokiej wytrzymałości oraz elementów zginanych wykonanych ze stali wysokiej wytrzymałości;

- wzmacnianie konstrukcji z betonu materiałami FRP;

- eksperymentalną i numeryczną analiza konstrukcji żelbetowych i sprężonych w warunkach pożaru,

- zagadnienia wielopolowe w analizie konstrukcji z betonu, modelowanie oddziaływań środowiskowych (reakcja alkalia-kruszywo w betonie);

- modelowanie numeryczne nośności i odkształcalności konstrukcji z betonu, analiza efektu skali;

- weryfikację właściwości użytkowych prętów zbrojeniowych w zakresie przyczepności stali do betonu za pomocą próby pull-out;

- nieniszczące i małoniszczące metody identyfikacji właściwości mechanicznych murów w budynkach istniejących;

- modele i analizy historycznych konstrukcji murowych oraz metody ich wzmacniania;

- analizę / ocenę zmian temperatury dojrzewającego betonu w żelbetowych konstrukcjach średnio-masywnych i masywnych;

- analizę ryzyka zarysowania i zarysowania dojrzewającego betonu;

- analizy odkształceń wymuszonych, naprężeń własnych i wymuszonych w konstrukcjach żelbetowych o średniej masywności i w konstrukcjach masywnych;

- modele teoretyczne postępu korozji elementów konstrukcyjnych wraz z ich weryfikacją;

- modele pracy strefy zakotwień kabli sprężających i ich kalibrację;

- alternatywne metody sprężenia elementów z betonu;

- współczesne techniki pomiarów różnych wielkości fizycznych w zakresie laboratoryjnym oraz w obiektach rzeczywistych;

- monitorowanie bezpieczeństwa konstrukcji (Stuctural Health Monitoring) w ujęciu pomiarów realizowanych statycznie i dynamicznie.

 

Ważniejsze projekty badawcze

Nr 1/2014/GPK nr rejestru PK A-4/118/2014/P: „Badania nad opracowaniem metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji obiektów, elementów ich wykończenia oraz podłoża gruntowego z uwzględnieniem statyki i fizyki budowli występujących na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”, 2014 – 2016.

 

POIG.01.01.02-106/09-01, Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju „Pakiet Tematyczny PT 3.2: Modelowanie oddziaływa  środowiskowych (korozja siarczanowa, reakcja alkalia-kruszywo, podwyższona temperatura) i wpływów mechanicznych na materiały o matrycy cementowej – poziom punktu materialnego i poziom elementu konstrukcji”, UE (01.04.2010 – 30.06.2014), kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki.

 

Grant NCN: - N506 235437, „Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości”, 2009-2012, kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Andrzej Winnick, wykonawca projektu – dr inż. Krzysztof Koziński.

 

NR 04-0009-04/2008 “The application of unbonded tendons to the construction of precast concrete cylindrical tanks for liquid and prestressed concrete pavements”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa. Kierownik grantu – prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga, wykonawcy projektu: dr hab. inż. Rafał Szydłowski, dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK.

 

„Development of Service Quality For Air Transport Infrastructure”; DATIF-EUREKA project nr E!3366; 2004/07. Temat realizowany był przez kilka ośrodków naukowych – kierownikiem grantu był
prof. dr hab. inż. W. Czeczuła. Kierownik projektu –  prof. dr hab. inż. Andrzeja Serugę. Zadaniem było opracowanie technologii wykonywania nawierzchni lotniskowych z betonu sprężonego.