Prace naukowo-badawcze prowadzone przez Katedrę w ramach badań własnych, działalności statutowej, grantów oraz prac badawczych na rzecz przemysłu obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z szeroko pojętym budownictwem. Przede wszystkim są to zagadnienia z zakresu materiałów i wyrobów budowlanych, w tym szczególnie z zakresu technologii betonu i innych tworzyw cementowych. Ponadto w kompetencjach zespołu znajdują się także zagadnienia technologiczne, projektowanie właściwości oraz trwałość materiałów i jej uwarunkowania. Szczególnie rozwijana jest tematyka technologii, właściwości oraz szeroko pojętej trwałości materiałów mineralnych, w tym głównie takich materiałów jak: betony i zaprawy cementowe, betony i zaprawy geopolimerowe, gruntobetony, ceramika budowlana.

 

Z tematów badawczych podejmowanych przez pracowników Katedry w ostatnich latach należy także wymienić szeroko zakrojone badania nad możliwością utylizacji osadów ściekowych, które po termicznym przetworzeniu stanowią wartościowy dodatek do betonów cementowych.

 

W zakresie tworzyw cementowych prowadzone są badania: betonów zwykłych i betonów nowej generacji (wysokowartościowe i ultra-wysokowartościowe, samozagęszczalne, kruszywowe betony lekkie, fibrobetony, betony o zdolności do samozaleczania się).  Badania te dotyczą zarówno aspektów technologicznych (projektowanie składu, ocena właściwości technicznych, etc.) jak i trwałości w różnych warunkach eksploatacji - od cyklicznego zamrażania i rozmrażania, po badania wpływu wysokiej temperatury. Ponadto w zespole prowadzone są badania dotyczące efektów korozji materiałów mineralnych spowodowanej przez czynniki biologiczne.

 

Zespół prowadzi liczne prace badawcze dotyczące tworzyw geopolimerowych. Analizowane są problemy związane z wpływem ich składu (dobór i ocena wpływu stosowania różnych kruszyw, prekursorów i aktywatorów alkalicznych) na właściwości mieszanki oraz właściwości użytkowe i trwałość materiału stwardniałego. Prowadzone są prace nad wykorzystaniem szczególnej odporności tych spoiw na działanie wysokiej temperatury i określenia ich odporności na działanie chlorków.

 

Charakteryzując działalność naukową zespołu Katedry należy podkreślić, że we wszystkich prowadzonych w Katedrze badaniach duży nacisk kładzie się na aspekty zrównoważonego budownictwa.

 

Działalność naukowo-badawcza Katedry finansowana jest zarówno ze środków wewnętrznych, jak i w coraz większym stopniu, ze środków pozyskiwanych z zewnątrz w wyniku konkursów europejskich i krajowych (ERA–NET, NCN, NAWA, NCBiR, itp.). Działalność naukowo-badawcza realizowana jest we współpracy międzynarodowej z naukowymi ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi. Działalność naukowo-badawcza stanowi silną podstawę prowadzonej obszernej działalności dydaktycznej, w tym przede wszystkim w zakresie ważnych w kształceniu inżyniera budownictwa przedmiotów dotyczących szeroko pojętego materiałoznawstwa budowlanego.

 

 

Ważniejsze projekty badawcze realizowane w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych:


ERA-NET Cofund ERA-MIN 2: Smart Geopolymers (SMART-G) (2020-2022), projekt realizowany przy współpracy Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, PK w międzynarodowym konsorcjum: Vrije Universiteit Brussel, Belgia, University of Aveiro, Portugalia; IESL/FORTH Institute of Electronic Structure and Laser, Heraklion, Grecja; ResourceFull, Leuven, Belgia; MNLT Innovations GP, Research and Development, Athens, Grecja; Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne, Łęgprzem Sp. z o.o, Kraków, Polska;  Mytilineos S.A. Athens, Grecja - kierownik projektu dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK.

 

NAWA: PPI/APM/2018/1/00027 Akademickie partnerstwa Międzynarodowe EMMAT E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie (2018-2021) - kierownik projektu - dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK.  Więcej informacji na stronie projektu  www.emmat.edu.pl

 

NCBiR: POIR.01.01.01-00-1132/18, POIR poddz. 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” Technologia ekonomicznych ścian szczelinowych do realizacji fundamentów, obudów wykopów i ścian oporowych (2019-2022), usługa B+R, kierownik projektu WIL PK - dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK. Więcej informacji na stronie projektu www.sciana-ess.pl

 

NCBiR: POIR.04.01.02-00-0032/17, POIR poddz. 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze: Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej (2018-2020), kierownik projektu WIL PK - dr inż. Tomasz Zdeb. Więcej informacji na stronie projektu www.intowgc.pl

 

NCBiR: POIR.04.01.04-00-0057/15-00, Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów, Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego  Inteligentny Rozwój Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (2016-2018), kierownik zespołu PK - dr hab inż. Tomasz Tracz, prof. PK. Więcej informacji na stronie projektu  www.fibrogruntobeton.pl

 

NCBiR: POIR.04.01.02-00-0001/17 Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł, udział w realizacji, opracowanie materiału i badania materiałowe - dr inż. Maciej Gruszczyński


NCN: PRELUDIUM 12, 2016/23/N/ST8/01155, Wpływ krępowania odkształceń termicznych na charakterystykę odpryskiwania betonu w pożarze (2017-2020), kierownik projektu - dr inż. Katarzyna Mróz

 

NCN: N N506 045040, Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowych (2011 –2014), kierownik projektu – dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK

 

NCN: N N506 072138,  Wpływ składu i udziałów objętościowych zaczynu i zaprawy w betonach zwykłych oraz wysokowartościowych na ich przepuszczalność określaną przy przepływie gazu (2010-2013), kierownik projektu – prof. Jacek Śliwiński

 

Pracownicy Katedry zaangażowani są również w realizację projektów o charakterze dydaktycznym:

 

NAWA: PROM POWR.03.03.00-00-PN13/18 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (2018-2019)

 

NCBiR: POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 „REG Region Uczący się” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

NCBiR: POWR.03.01.00-00-T071/18 „Laboratorium małego inżyniera” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020) - organizacja zajęć dla 5-6 latków

 

Łącznie w latach 2017-2020 pracownicy Katedry złożyli ponad 30 wniosków w tym 7 dotyczyło Horizon 2020. Wszyscy pracownicy katedry biorą aktywny udział w realizacji projektów o charakterze badawczym lub dydaktycznym.

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze Katedry w ostatnim 10-leciu

 

Pracownicy Katedry są zapraszani do udziału w pracach o charakterze eksperckim. Są członkami licznych międzynarodowych i krajowych komitetów technicznych oraz stowarzyszeń, m.in.:

RILEM TC 227-HPB: Physical properties and behavior of High-Performance Concrete at high temperature; RILEM TC 256-SPF: Spalling of concrete due to fire: testing and modelling; RILEM TC 290-IMC: Durability of Inorganic Matrix Composites used for Strengthening of Masonry Constructions; RILEM TC 283-CAM: Chloride transport in alkali-activated materials.

 

Wśród pracowników Katedry są członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN; Małopolskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa PZiTB; Komisji Budownictwa krakowskiego oddziału PAN; Rady Wyrobów Budowlanych RWB przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego; Zespołu doradczego MNiSW do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”; Zespołu recenzentów NAWA, Horizon 2020, NCBiR.

Ponadto współpracują oni między innymi ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu; Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce; z Kapitułą Znaku „Pewny Cement” przyznawanego przez Zarząd Stowarzyszenia Producentów Cementu.

 

W ostatnim dziesięcioleciu miał miejsce znaczący rozwój kadry naukowo-badawczej Katedry. Czworo z pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a aktualnie realizowanych jest 10 doktoratów, w tym jeden cotutelle we współpracy z Uniwersytetem w Nantes.

 

Dzięki uzyskaniu w drodze konkursu finansowania projektu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA EMMAT, którego Katedra jest koordynatorem, rozwijana jest współpraca jej pracowników z ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi o podobnym profilu działalności naukowej dotyczącej nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych spełniających wymagania zrównoważonego rozwoju. Obecnie Katedra prowadzi wspólne badania i wymianę pracowników z wymienionymi dalej ośrodkami naukowymi m.in.: Nantes University, GeM Laboratory, Saint Nazaire, Francja;  University of Beira Interior, Portugalia; Czech Technical University in Prague, Republika Czeska; Centre Scientifique et Technique du  Batiment, Francja; Universidad Católica del Uruguay, Urugwaj;  Dept. of Civil Engineering, National University, Taiwan; Pau et Pays d’Aldour University, Francja; School of Civil and Environmental Engineering, UNSW, Australia.

 

Również udział pracowników Katedry w projekcie NAWA PROM i związana z tym międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – zapewniły młodym pracownikom nauki udział w szkołach letnich, wizytach studyjnych szkoleniach i konferencjach. Efektami bezpośrednimi z prowadzonej współpracy międzynarodowej są znaczące zwiększenie mobilności pracowników, organizacja kilkunastu międzynarodowych spotkań seminaryjnych oraz realizowane wspólnie prace badawcze dotyczące nowoczesnych materiałów dla zrównoważonego budownictwa.

 

Efektem pracy Katedry i znaczącym osiągnięciem z zakresu inżynierii materiałów budowlanych jest organizacja cyklicznej konferencji naukowo-technicznej MATBUD, która w 2020 doczekała się swojej dziewiątej już edycji. Od 2016 roku MATBUD organizowany jest jako konferencja międzynarodowa w języku angielskim. W 2016 referaty konferencyjne opublikowano w czasopiśmie Procedia Engineering, Elsevier. W czasie ostatnich dwóch edycji (2018 i 2020), dzięki licznemu udziałowi uczestników z zagranicy i umiędzynarodowieniu komitetu naukowego, konferencja nabyła charakteru międzynarodowego stając się areną wymiany naukowej z zakresu inżynierii materiałów budowlanych. Więcej informacji na stronie konferencji:  www.matbud.edu.pl.

 

 

Istotnym efektem działalności pracowników Katedry są monografie w tym monografie naukowe opracowane wspólnie z partnerami zagranicznymi:

 

 • Building materials engineering – New materials and test methods, ed. Izabela Hager, Wydawnictwo PK, Kraków, 2020
 • Korozja biologiczna kompozytów z matrycą mineralną, Elżbieta Stanaszek-Tomal, Wydawnictwo PK, Kraków, 2020
 • Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies, MATBUD’2020 – proceedings, eds. Tomasz Tracz, Katarzyna Mróz, Tomasz Zdeb, Wydawnictwo EDP Sciences, Kraków, 19-20 Październik 2020 link
 • 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, MATBUD’2018 - proceedings, eds. Izabela Hager, Tomasz Tracz, Wydawnictwo EDP Sciences, Kraków, 25-27 Czerwiec 2018 (indeksowane w Scopus i WoS) link
 • Charakterystyka czynników determinujących trwałość murów ceglanych, Teresa Stryszewska, Wydawnictwo PK, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7242-955-1
 • Energy Efficient Sustainable Building Materials and Products, ed. Izabela Hager, Wydawnictwo PK, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7242-966-7
 • Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe, Lucyna Domagała, Wydawnictwo PK, Kraków, 2014, ISSN 0860-097X

 

Pracownicy Katedry są autorami lub współautorami licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, technicznych i branżowych.

 

Lista najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat 2016-2020:

 

2020

 1. Selection of method of chemical analysis in measuring the salinity of mineral materials / Teresa Stryszewska, Marta Dudek // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 3, s. [1-13]. – doi: 10.3390/ma13030559. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 2. The effect of the type and amount of synthetic fibers on the effectiveness of dispersed reinforcement in soil-cements / Krystian Brasse, Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 18, s. [1-18]. – doi: 10.3390/ma13183917. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 3. Feasibility study of digital image correlation in determining strains in concrete exposed to fire / Katarzyna Mróz, Marcin Tekieli, Izabela Hager // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 11, s. 1-17. – doi: 10.3390/ma13112516. – ISSN 1996- 1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 4. Rheology and mechanical properties of fly ash-based geopolymer mortars with ground granulated blast furnace slag addition / Mateusz Sitarz, Maciej Urban, Izabela Hager // Energies [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 10, s. [1-12]. – doi: 10.3390/en13102639. – ISSN 1996-1073 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 5. Evolution of mechanical properties with time of fly-ash-based geopolymer mortars under the effect of granulated ground blast furnace slag addition / Mateusz Sitarz, Izabela Hager, Marta Choińska // Energies [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 5, Spec. Iss., s. [1-12]. – doi: 10.3390/en13051135. – ISSN 1996-1073 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 6. Durability of structural lightweight concrete with sintered fly ash aggregate / Lucyna Domagała // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 20, Spec. Iss., s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma13204565. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 7. Size effect in compressive strength tests of cored specimens of lightweight aggregate concrete / Lucyna Domagała // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 5, Spec. Iss., s. [1-16]. – doi: 10.3390/ma13051187. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 8. Impact of sample size and maximum aggregate grain on the representativeness of concrete samples / Jacek Śliwiński, Patrycja Duży // Energies [online]. – 2020, Vol.13, Iss. 13, s. [1-11]. – doi: 10.3390/en13133358. – ISSN 1996-1073 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 9. Analysis of changes in the microstructure of geopolymer mortar after exposure to high temperatures / Marta Dudek, Mateusz Sitarz // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 19, s. [1-17]. – doi: 10.3390/ma13194263. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 10. Additional porosity as a side effect of polycarboxylate addition and its influence on concrete’s scaling resistance / Aneta Nowak-Michta // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 2, Spec. Iss., s. [1-13]. – doi: 10.3390/ma13020316. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 11. Behaviour of fly ash geopolymer at high temperature / Izabela Hager, Mateusz Sitarz, Katarzyna Mróz // IEEE Access [online]. – 2020, Article in press, s. [1-5]. – doi: 10.23919/SpliTech49282.2020.9243812. – ISSN 2169- 3536 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 100
 12. Addressing the need for standardization of test methods for self-healing concrete: an interlaboratory study on concrete with macrocapsules / Tim Van Mullem, Marta Dudek, Arkadiusz Kwiecień, Teresa Stryszewska // Science and Technology of Advanced Materials [online]. – 2020, Vol. 21, Iss. 1, s. 661-682. – doi: 10.1080/14686996.2020.1814117. – ISSN 1468-6996 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 100
 13. Durability of mortars modified with the addition of amorphous aluminum silicate and silica fume / Maciej Gruszczyński, Małgorzata Lenart // Theoretical and Applied Fracture Mechanics [online]. – 2020, Vol. 107, s. [1-8]. – doi: 10.1016/j.tafmec.2020.102526. – ISSN 0167-8442 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 100
 14. Influence of pore structure on humidity parameters of cement-polymer mortars contaminated with filamentous fungi / Elżbieta Stanaszek-Tomal // PLOS ONE [online]. – 2020, 15 (4), s. 1-12. – doi: 10.1371/journal.pone.0231347. – ISSN 1932-6203 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 100
 15. Bacterial concrete as a sustainable building material? / Elżbieta Stanaszek-Tomal // Sustainability [online]. – 2020, Vol. 12, Iss. 2, Spec. Iss., s. [1-13]. – doi: 10.3390/su12020696. – ISSN 2071-1050 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 70
 16. Analiza właściwości ochronnych gruntobetonów wobec stali zbrojeniowej = Analysis of protective properties of soilcements towards reinforcing steel / Tomasz Zdeb, Tomasz Tracz, Mateusz Żelazik // Cement Wapno Beton [online]. – 2020, Vol. 25, Iss. 1, s. 61-71. – doi: 10.32047/cwb.2020.25.1.7. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 40
 17. Influence of the activator nature on mechanical properties of fly ash-based geopolymer / Izabela Hager, Mateusz Sitarz // International Journal of Advanced Science and Technology [online]. – 2020, Vol. 29, No. 2, s. 631-637. – ISSN 2005- 4238 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20
 18. Self-healing cement materials – microscopic techniques / Marta Dudek // Budownictwo i Architektura [online]. – 2020, Vol. 19. No 2, s. 33-40. – doi: 10.35784/bud-arch.1494. – ISSN 2544-3275 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20
 19. Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 / Maciej Gruszczyński, Urszula Paszek // Ochrona przed Korozją 2020, T. 63, Nr 1, s. 12-17. – doi: 10.15199/40.2020.1.3. – ISSN 0473-7733 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20

 

2019

 1. Forms of damage of bricks subjected to cyclic freezing and thawing in actual conditions / Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 7, s. [1-16]. – doi: 10.3390/ma12071165. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 2. Effect of cement type on the mechanical behavior and permeability of concrete subjected to high temperatures / Izabela Hager, Tomasz Tracz, Marta Choińska, Katarzyna Mróz // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 18, Spec. Iss., s. [1- 14]. – doi: 10.3390/ma12183021. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 3. Effect of hydration and carbonation progress on the porosity and permeability of cement pastes / Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 1, s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma12010192. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 4. Role of polypropylene fibres in concrete spalling risk mitigation in fire and test methods of fibres effectiveness evaluation / Izabela Hager, Katarzyna Mróz // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 23, s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma12233869. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 5. Liquid penetration depth and strength of concretes modified with polymer admixtures under the action of crude-oil products / Maciej Gruszczyński, Małgorzata Lenart // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 23, s. 1-11. – doi: 10.3390/ma12233900. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 6. Effect of vacuum mixing and curing conditions on mechanical properties and porosity of reactive powder concretes / Tomasz Zdeb // Construction and Building Materials [online]. – 2019, Vol. 209, s. 326-339. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.116. – ISSN 0950-0618 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 7. Application of digital image correlation (DIC) method for road material testing / Jarosław Górszczyk, Konrad Malicki, Teresa Zych // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 15, s. [1-19]. – doi: 10.3390/ma12152349. – ISSN 1996-1944 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 140
 8. Two limiting lines technique to obtain minimum paste demand of self-consolidating concrete / Maciej Urban // ACI Materials Journal [online]. – 2019, Vol. 116, No. 6, s. 131-138. – doi: 10.14359/51716984. – ISSN 1944-737X Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 70
 9. Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych / Lucyna Domagała // Cement Wapno Beton. – 2019, R. 22/84, Nr 4, s. 296-306. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 40
 10. Wpływ składu betonów zwykłych i wysokwartościowych na ich wilgotność w umownym stanie powietrzno-suchym / Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2019, R. 24/86, Nr 6, s. 448-454. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 40
 11. The structure of porosity of the cement mortar containing nano-TiO2 after exposure to the sulphuric acid / Elżbieta Stanaszek-Tomal // Ochrona przed Korozją 2019, R. 62, Nr 4, s. 135-139. – doi: 10.15199/40.2019.4.2. – ISSN 0473-7733 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20

 

2018

 1. Durability of steel reinforced polyurethane-to-substrate bond / Stefano De Santis, Teresa Stryszewska, Simone Bandini, Gianmarco de Felice, Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski, Arkadiusz Kwiecień, Francesca Roscini, Bogusław Zając // Composites. Part B, Engineering [online]. – 2018, Vol. 153, s. 194-204. – doi: 10.1016/j.compositesb.2018.07.043. – ISSN 1879-1069 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 45
 2. External treatments for the preventive repair of existing constructions: a review / M. Sánchez, A. Kwiecień, T. Stryszewska, B. Zając // Construction and Building Materials [online]. – 2018, Vol. 193, s. 435-452. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.10.173. – ISSN 0950-0618 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 40
 3. Ocena możliwości stosowania reguły mieszanin do oszacowania przepuszczalności azotu betonu wysokowartościowego / Tomasz Tracz // Cement Wapno Beton. – 2018, R. 21/83, Nr 4, s. 308-316. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 4. Autogenous healing effect of ultra-high performance cementitious composites / Tomasz Zdeb // Journal of Advanced Concrete Technology [online]. – 2018, Vol. 16, Iss. 11, s. 549-562. – doi: 10.3151/jact.16.549. – ISSN 1347-3913 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 25

 

2017

 1. An analysis of the steam curing and autoclaving process parameters for reactive powder concretes / Tomasz Zdeb // Construction and Building Materials [online]. – 2017, Vol. 131, s. 758-766. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.11.026. – ISSN 0950-0618 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 40
 2. Untargeted metabolomics approach in halophiles: understanding the biodeterioration process of building materials / Justyna Adamiak, Vincent Bonifay, Anna Otlewska, Jan A. Sunner, Iwona B. Beech, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka, Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Beata Gutarowska // Frontiers in Microbiology [online]. – 2017, Vol. 8, s. [1- 12]. – doi: 10.3389/fmicb.2017.02448. – ISSN 1664-302X Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 35
 3. Incorrect air void parameters in fly ash concretes / Aneta Nowak-Michta // ACI Materials Journal. – 2017, V. 114, No. 3, s. 365-374. – doi: 10.14359/51689675. – ISSN 0889-325X Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 30
 4. Factors determining the biodiversity of halophilic microorganisms on historic masonry buildings / Anna Otlewska, Justyna Adamiak, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka, Beata Gutarowska // Microbes and Environments [online]. – 2017, Vol. 32, No. 2, s. 164-173. – doi: 10.1264/jsme2.ME16159. – ISSN 1347-4405 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 25
 5. Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic / Wiesław Kurdowski, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 21/83, Nr 6, s. 517-527. – ISSN 1425- 8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 6. Przyczyny i mechanizm powstawania odprysków betonu pod wpływem wysokiej temperatury wywołanej pożarem / Katarzyna Mróz, Izabela Hager // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 22/84, Nr 6, s. 445-456. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 7. Wpływ uziarnienia i zawartości superabsorbującego polimeru (SAP) na podstawowe właściwości i porowatość zaczynu cementowego / Jacek Śliwiński, Tomasz Zachariasz // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 22/84, Nr 4, s. 289-298. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 8. Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic / Wiesław Kurdowski, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 21/83, Nr 6, s. 517-527. – ISSN 1425- 8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20

 

2016

 1. The change in selected properties of ceramic materials obtained from ceramic brick treated by the sulphate and chloride ions / Teresa Stryszewska // Construction and Building Materials [online]. – 2014, Vol. 66, s. 268-274. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.05.066. – ISSN 0950-0618 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 40
 2. Incorrect air void parameters in fly ash concretes / Aneta Nowak-Michta // ACI Materials Journal. – 2017, V. 114, No. 3, s. 365-374. – doi: 10.14359/51689675. – ISSN 0889-325X Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 30
 3. Experimental research of masonry compressive strength in the Auschwitz II – Birkenau former death camp buildings / Piotr Matysek, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka // Engineering Failure Analysis [online]. – 2016, Vol. 68, s. 263- 274. – doi: 10.1016/j.engfailanal.2016.06.007. – ISSN 1873-1961 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 30
 4. The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high-performance concrete subjected to high temperature / Izabela Hager, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński, Katarzyna Krzemień // Fire and Materials [online]. – 2016, Vol. 40, Iss. 5, s. 668-682. – doi: 10.1002/fam.2318. – ISSN 0308-0501 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 25
 5. The influence of water saturation on mechanical properties of ceramic bricks – tests on 19th- century and contemporary bricks / P. Matysek, T. Stryszewska, S. Kańka, M. Witkowski // Materiales de Construcción [online]. – 2016, Vol. 66, Iss. 323, s. [1-8]. – doi: 10.3989/mc.2016.07315. – ISSN 1988-3226 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 25
 6. Open porosity of cement pastes and their gas permeability / T. Tracz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences [online]. – 2016, Vol. 64, Iss. 4, s. 775-783. – doi: 10.1515/bpasts-2016-0086. – ISSN 2300-1917 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 7. Nawierzchnia betonowa autostrady po 70 latach eksploatacji, próba wyjaśnienia niezwykłej trwałości/ Wiesław Kurdowski, Adam Witek, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2016, R. 21/83, Nr 1, s. 27-35. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 15