Obszarem aktywności zawodowej pracowników Katedry w odniesieniu do wszelkiego typu konstrukcji metalowych i drewnianych jest wykonywanie projektów, ekspertyz oraz opinii i orzeczeń naukowo – technicznych, w tym w szczególności w zakresie:
- weryfikacji istniejących projektów,
- diagnozowania w stanach przedawaryjnych i awaryjnych,
- oceny niezawodności oraz prognozowanej trwałości po wieloletnim okresie użytkowania,
- oceny bezpieczeństwa pożarowego przy różnych scenariuszach symulowanej ekspozycji ogniowej.
W ramach działań eksperckich związanych z budowlami komunikacyjnymi, takimi jak:
- obiekty mostowe – w tym mosty, przepusty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych,
- obiekty podziemne – w tym tunele drogowe i kolejowe, garaże i parkingi, przejścia dla pieszych,
- obiekty inżynierskie i przemysłowe – w tym ściany oporowe, mosty i estakady technologiczne,
podejmowane są działania w zakresie:
- diagnostyki konstrukcji,
- analiz statycznych i dynamicznych,
- opracowywania i weryfikacji projektów koncepcyjnych i wykonawczych (dotyczących napraw, wzmocnień, remontów, modernizacji itp.),
- badań laboratoryjnych materiałów i elementów konstrukcyjnych,
- badań odbiorczych obiektów (w tym obciążeń próbnych),
- pełnienia nadzorów naukowych i autorskich nad realizacją inwestycji,
- przeglądów okresowych i specjalnych,
- oceny stanu technicznego obiektu (dotyczącej stanu aktualnego, prognozowanej żywotności oraz specyfikacji warunków jego dalszego użytkowania),
- analizy i oceny obiektów w stanach awaryjnych.