Prace naukowo-badawcze i badawczo-wdrożeniowe - kierunki badawcze:
metodologia projektowania geometrycznego dróg i skrzyżowań; metodyka wykonywania ocen oddziaływania dróg na środowisko; badania przepustowości skrzyżowań drogowych; bezpieczeństwo ruchu drogowego; organizacja i sterowanie ruchem w miastach; technologia materiałów i nawierzchni drogowych; mechanika układów warstwowych nawierzchni bitumicznych; konstrukcja nawierzchni (w tym niekonwencjonalnych); bezkontaktowe metody pomiaru deformacji materiałów i konstrukcji budowlanych; diagnostyka dróg szynowych; prowadzenie ruchu kolejowego;

Priorytety badawcze:
badania efektywności skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu oraz z ruchem okrężnym; wpływ prędkości i wpływ dostępności na bezpieczeństwo ruchu; modele predykcji wypadków; metody obliczania przepustowości skrzyżować drogowych; zastosowanie metod symulacyjnych do badań efektywności sterowania na skrzyżowaniach; wpływ autonomiczności  i nowych technologii w ruchu na funkcjonowanie i projektowanie infrastruktury drogowej; analizy termo-mechaniczne materiałów i elementów konstrukcji budowlanych; zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji nawierzchni; mechanika toru bezstykowego; diagnostyka dróg szynowych; niekonwencjonalne wykorzystanie dróg szynowych; transeuropejskie kolejowe korytarze transportu ładunków;

Działania związane z prowadzeniem badań obejmują m.in.:
inicjowanie i realizację grantów NCBiR; udział w projektach międzynarodowych (w tym projektach badawczych Unii Europejskiej); realizację prac badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez administrację drogową (GDDKiA), kolejową (PKP PLK SA) oraz samorządową; realizację badań w ramach działalności statutowej, badań własnych i prac dyplomowych; udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą oraz udział w konferencjach naukowo-technicznych; organizację lub współorganizację konferencji naukowych w polach prowadzonych badań.