Główne kierunki prac naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze Systemów Transportowych można pogrupować na pięć dużych obszarów działań:

 1. logistyka i spedycja:
 • badanie i modelowanie systemów dystrybucji towarów w tym na obszarach miejskich;
 • rozwój technik optymalizacji i algorytmów dla potrzeb systemów logistycznych;
 • opracowanie mechanizmów integracji ogniw łańcuchów dostaw;
 • rozwój i zastosowanie metod z zakresu inżynierii danych i uczenia maszynowego do analizy i wspomagania procesów decyzyjnych w systemach logistycznych;
 • rozwój technik optymalizacji i algorytmów dla potrzeb wewnętrznych łańcuchów logistycznych przedsiębiorstw;
 • zastosowanie technik symulacji komputerowych do projektowania, analizy i zachowania się systemów logistycznych w zmiennych warunkach zewnętrznych;
 • badanie możliwości wdrożenia roweru towarowego w miastach.
 1. transport pasażerski zbiorowy (miejski i regionalny)
 • rozwój metod planowania, racjonalizacji i optymalizacji systemów transportu zbiorowego;
 • analiza skuteczności poszczególnych środków zapewniających priorytet pojazdom publicznego transportu zbiorowego;
 • rozwój nowoczesnych technik i narzędzi pomiarowych w transporcie zbiorowym;
 • rozwój metod oceny jakości miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego;
 • rozwój integracji transportu kolejowego z innym podsystemami z uwzględnieniem kontekstu lokalnego jak i regionalnego;
 • wykorzystanie lokalnych systemów transportu zbiorowego do obsługi ruchu turystycznego.
 1. nowoczesne formy transportu pasażerskiego indywidualnego
 • analiza efektywności funkcjonowania stref płatnego parkowania;
 • kształtowanie odpłatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania w zależności od jej położenia;
 • optymalizacja lokalizacji i wielkości parkingów Park&Ride zarówno w obszarach miejskich jak i zamiejskich szczególnie w sąsiedztwie przystanków kolejowych;
 • rozwój systemu carpooling, także jako forma zapewnienia obsługi transportowej na obszarach wiejskich, a także obszarów przemysłowych na terenach podmiejskich;
 • rozwój systemu carsharing w tym wprowadzenie taboru elektrycznego oraz popularność tego systemu wśród turystów;
 • urządzenia transportu osobistego (UTO) m. in. hulajnogi elektryczne.
 1. ruch niezmotoryzowany (wraz z działaniami propagującymi)
 • dalsze udoskonalanie procedury opracowania planów zrównoważonej mobilności z uwzględnieniem polskiej specyfiki i uwarunkowań lokalnych;
 • analiza wpływu kontekstu przestrzennego oraz jakości infrastruktury na wybór trasy w ruchu pieszym i rowerowym;
 • doskonalenie sposobu propagowania ruchu niezmotoryzowanego w obszarze miast, a także w terenach rekreacyjnych;
 • metody poprawy wzajemnego bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym.
 1. prognozowanie podróży i ruchu osób oraz przewozu ładunków
 • doskonalenie metod uwzględniających przepływy międzygałęziowe potoków pasażerskich;
 • opracowanie modelu ruchu niezmotoryzowanego uwzględniającego wpływ jakości infrastruktury transportowej na wielkość ruchu, zwłaszcza rowerowego;
 • specyfika ruchu turystycznego w modelowaniu ruchu zarówno w skali miasta jak i w kontekście regionalnym;
 • rozwój metod prognozowania przewozów ładunków w sieciach logistycznych;
 • możliwość wykorzystania baz danych telefonii komórkowej dla potrzeb weryfikacji wyników kompleksowych badań ruchu;
 • kierunki integracji planowania struktury przestrzennej miasta oraz aglomeracji z systemem transportowym.