Charakterystyka głównych kierunków prac naukowo-badawczych:


Prace badawcze prowadzone w Katedrze Mechaniki Budowli i Materiałów dotyczą:

 • optymalizacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej wraz z analizą wrażliwości,
 • optymalnego kształtowania (sterowania) w układach z parametrami rozłożonymi lub skupionymi wraz z analizą wrażliwości,
 • nanomechaniki z modelowaniem wieloskalowym nanostruktur węgla w formalizmie MES,
 • mechaniki materiałów komórkowych,
 • dynamiki konstrukcji inżynierskich z analizą właściwości mechanicznych nowoczesnych konstrukcji inżynierskich wzmacnianych nanomateriałami,
 • ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i budowlanymi w tym ochrony obiektów zabytkowych,
 • badań wpływu wstrząsów górniczych na budynki i ludzi w nich przebywających oraz interakcji dynamicznej w warunkach wstrząsów górniczych, wpływu parametrów wstrząsów na to zjawisko,
 • modeli interakcji oraz interakcji budynku z podłożem,
 • modelowaniem numerycznym w inżynierii lądowej,
 • wibroizolacji i poszukiwania optymalnej geometrii i rozwiązań materiałowych dla przegród wibroizolacyjnych,
 • mechaniki materiałów anizotropowych, propagacji fal sprężystych, materiałów kompozytowych i analizy DIC (Digital Image Correlation),
 • dynamiki konstrukcji inżynierskich z analizą właściwości mechanicznych nowoczesnych konstrukcji inżynierskich wzmacnianych nanomateriałami,
 • badań nad złączami podatnymi i ich zastosowań w konstrukcjach,
 • określanie odpowiedzi dynamicznej obiektów wielopodporowych na wymuszenie nierównomierne,
 • badania nad wpływem drgań, w tym komunikacyjnych, na ludzi w budynkach, w tym opracowanie kryteriów dla pojedynczych zdarzeń w metodzie VDV czy uściślenie stosowalności wskaźnika WODL w odniesieniu do pory występowania drgań i kierunków odbioru drgań przez człowieka,
 • prac nad stanem technicznym wybranych obiektów budownictwa wodnego.

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze w ostatnich latach:


 •  Realizacja projektów badawczych, m.in.:

 1. PB 2448/B/T02/2009/37; „Uogólnione algorytmy optymalizacji w projektowaniu konstrukcji”, Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski,
 2. PB 0714/B/T02/2010/38; „Podatne złącza polimerowe w budownictwie – modelowe ujęcie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb praktyki inżynierskiej”; Kierownik projektu: dr inż. Arkadiusz Kwiecień,
  3. Projekt badawczy ujęty w Programie Operacyjnym: Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.01.02-10-106/09-00) „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, temat 1.7 „Metody oceny i zapewnienia wymaganego komfortu ludziom przebywającym w budynkach i narażonym na wpływ drgań” (kierowany przez prof. Janusza Kaweckiego)
 3. PB: POIR.04.01.02-00-0001/17; „Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł"; Kierownik projektu: od 06.2020 prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara; do 05.2020 prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
 4. PB: POIR.04.01.02-00-0016/17; “Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg”; Kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Kowalska – Koczwara, prof. PK
 5. H2020 Innovation Action MEZEROE - Measuring Envelope products and systems contributing to next generation of healthy nearly Zero Energy Buildings Project Number: 953157 – kierownik z ramienia PK - dr hab. inż. A. Kwiecień, prof. PK
 6. Grant NCN nr 2019/33/B/ST10/00518 Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów

rewitalizacji rzek w polskich Karpatach – główny wykonawca – prof. Artur Radecki – Pawlik

 1. Grant "Prace B+R nad opracowaniem systemu wczesnego wykrywania niepożądanych trendów w technologii pomiarowej dla branży lotniczej". Projekt  realizowany w ramach: Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego, działanie 1.2 "Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia", typ "Prace B+R" RPO WP na lata 2014-2020" – udział w projekcie dr inż. A. Stręk.

 1. POWR.03.01.00-00-T071/18; "Laboratorium Małego Inżyniera”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK

 

Normy i wytyczne

 •  PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”
 • PN-B-02171:2017-06  „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”
 • Opracowanie wytycznych, zasad uwzględniania wpływu drgań na budynki i ludzi w nich przebywających, oraz sposobów obniżania drgań dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Organizacja konferencji naukowych

 

Organizacja konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym oraz przygotowanie wniosków grantowych w ramach programu operacyjnego POIR-  m.in. Problemy Komunikacji Podziemnej w Krakowie – 2015; Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych - Rew-Inż. - 2015; Konferencja Naukowa Budownictwo Infrastruktura Górnictwo – od 2015 w cyklu rocznym; 2016, 2017 i 2018;  Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle – od 1978 w cyklu 3 letnim.

 

Wybrane prace dla przemysłu:

 • System monitoringu wpływu drgań na budynki i ludzi w nich przebywających znajdujących się w zakresie strefy wpływów dynamicznych II linii Metra w Warszawie,
 • Udział w projekcie podziemnego dworca Łódź Fabryczna,
 • Udział w realizacji Zadania Inwestycyjnego na wykonanie tunelu kolejowego pomiędzy stacjami Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz przystankami i komorami rozjazdowymi,
 • Udział w przebudowie ul. Mogilskiej w Krakowie i projekt wibroizolacji,
 • Analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na budynki i ludzi z określeniem parametrów materiałowych nawierzchni kolejowej i cech technicznych mat wibroizolacyjnych, na odcinkach I i II linii metra.

 

Wybrane nagrody i wyróżnienia

 •  Nagroda IV Wydziału PAN za cykl publikacji Polimerowe Złącza Podatne dla dr hab. inż. Arkadiusza Kwietnia
  •    Wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z redakcją "Inżynierii i Budownictwa" dla prof. Tadeusza Tatary
  •    Wyróżnienie w konkursie autorskim artykułów wyróżniających się ujęciem tematyki i przydatnością praktyczną, opublikowanych na łamach czasopisma "Inżynieria i Budownictwo" dla prof. Tadeusza Tatary
  •    Specjalna nagroda PZITB (2012) dla prof. Tadeusza Tatary
  •    Statuetka „Ernest” dla prof. Krzysztofa Stypuły przyznana w dowód uznania przez Stowarzyszenie Inżynierów i Tchników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
  •    Nagroda „Buildera” dla prof. Krzysztofa Stypuły za działalność badawczą w zakresie projektowania obiektów z uwzględnieniem wpływów drgań.

 

Inne, m.in.:

•    Powstanie pierwszej na Politechnice Krakowskiej spółki typu Spin Off: FlexAndRobust Systems Sp. z o.o., ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków (prezes: dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień)