Charakterystyka głównych kierunków prac naukowo-badawczych Katedry L-9:


Główne kierunki prac naukowo-badawczych katedry sytuują się w następujących obszarach tematycznych: mechanika górotworu; fundamentowanie, konsolidacja podłoża (gruntu); projektowanie posadowień budowli na gruntach słabych w skomplikowanych warunkach geologiczno-inżynierskich, projektowanie stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk na trasach komunikacyjnych i terenach zurbanizowanych,  badania materiałów antropogenicznych oraz projektowanie składowisk odpadów, wykonywanie próbnych obciążeń pali oraz pomiarów odkształceń budowli i podłoża budowlanego, oceny wpływu czynników reologicznych oraz zmian termicznych i wilgotnościowych w masywach konstrukcyjnych i hydrotechnicznych z betonu, problemów zachowania szczelności i efektów upłynniania gruntu w hydrotechnicznych budowlach ziemnych, zagadnienia konstrukcyjne w rewaloryzacji budowli zabytkowych, modelowania matematyczne konstrukcji geotechnicznych, zagadnienia optymalizacji w mechanice konstrukcji inżynierskich; zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji cienkościennych; mechanika zniszczenia, propagacja pęknięć w ośrodkach z mikrouszkodzeniami; statyka i dynamika nietypowych materiałów kompozytowych.