WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ (WIL) POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

W CZOŁÓWCE WYDZIAŁÓW KSZTAŁCĄCYCH PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA I TRANSPORTU


 

 1. Kategoria naukowa A dla prowadzonej dyscypliny naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport

W 2022 roku dyscyplina naukowa inżynieria lądowa, geodezja i transport, reprezentowana przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, uzyskała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Przyznana kategoria świadczy o wysokim poziomie prowadzonej przez pracowników WIL działalności naukowej prezentowanej w artykułach i monografiach naukowych, patentach na wynalazki, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ocena jest jednocześnie potwierdzeniem, iż prowadzona działalność naukowa na Wydziale ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Dla studentów to okazja korzystania z wiedzy wybitnych, aktywnych naukowo  i zaangażowanych profesorów.

 1. Certyfikat KAUT

W 2016 roku Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przyznała akredytację  prowadzonym na WIL kierunkom Budownictwo oraz Transport. Na kierunku Budownictwo Wydział zdobył  akredytację KAUT jako jeden z pierwszych wydziałów w Polsce, na kierunku Transport jako pierwszy w kraju!

Akredytacja prowadzona przez KAUT koncentruje się przede wszystkim na warunkach, jakie ma spełniać jednostka uczelni wyższej prowadząca studia na określonym kierunku, aby zapewnić jak najwyższą jakość kształcenia. Celem akredytacji fakultatywnej jest wskazywanie tych jednostek uczelni, które kształcą na najwyższym poziomie, czyli działanie na rzecz tworzenia elity akademickiej. KAUT od początku dba o to, aby przyznanie akredytacji było traktowane jako wyróżnienie promujące i poświadczające wysokie standardy jakościowe. Przyjęte przez Komisję koncepcje działań eksperckich kładą nacisk na stymulowanie jakości kształcenia, formułowanie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, a także tworzenie mechanizmów ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów.

 1. Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Budownictwo

W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dla kierunku Budownictwo na WIL PK certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prowadzenie przez WIL szerokiej i owocnej współpracy z jednostkami otoczenia zewnętrznego jest ściśle związane z działającą przy Wydziale Radą Przedsiębiorców, skupiającą przedstawicieli czołowych firm budowlanych i przedsiębiorstw związanych z transportem. Rada ta ma wpływ na kształtowanie programów studiów, stąd osiągane przez studentów efekty uczenia się umożliwiają im posiadanie pełnych kompetencji inżynierskich.

 1. Kierunek Budownictwo na podium

W Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej w 2023 r. zajął 1 miejsce! Program ten daje szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy. Jest nieocenionym wsparciem w budowaniu kariery zawodowej.

 1. Kierunek Transport na podium

Rankingu Szkół Wyższych 2024 opublikowanym przez Perspektywy, jednym z największych i najlepszych portali edukacyjnych, Wydział znalazł się w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. WIL został trzecią w kolejności w Polsce uczelnią wypuszczającą świetnie przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów, a tym samym zadowolonych z możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia i  dobrze zarabiających młodych specjalistów z  zakresu transportu! Kierunek utrzymał się na podium w roku 2023.

 

 1. Stypendia fundowane przez firmy

Rozwijająca się współpraca z otoczeniem gospodarczym, owocująca podpisaniem licznych porozumień, w tym o stypendiach fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwia młodym ludziom start w pracy zawodowej. Jest to comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu. Sponsorami są: m.in. Mota-Engil, PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A.

 

 1. Sponsorowane konkursy dla studentów

Firmy współpracujące z Wydziałem organizują konkursy m.in. na prace dyplomowe. Laureaci otrzymują wysokie nagrody pieniężne, a nierzadko również  propozycję zatrudnienia.

 

 1. Utworzenie sal i laboratoriów pod patronatem firm współpracujących z wydziałem

Efektem współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami z otoczenia gospodarczego jest m.in. odnawianie, modernizacja oraz  wyposażanie sal dydaktycznych i laboratoriów komputerowych. Firmy patronujące pomieszczeniom na WIL to: PILETEST, Budimex, Strabag, Peri

 

 1. Uruchomienie studiów w języku ukraińskim

W odpowiedzi na rozpoczęty w lutym 2022 r. konflikt zbrojny w Ukrainie i falę uchodźców, która dotarła do Polski, Wydział Inżynierii Lądowej, jako jedyny  w Polsce, utworzył od roku akad. 2022/2023 studia stacjonarne I stopnia na kierunku Budownictwo i Transport prowadzone w języku ukraińskim. Organizacja przedsięwzięcia jest bardzo złożona, wymaga działań na wielu polach jednocześnie (programy studiów, wszelkie sprawy formalne, stypendia, akademiki, obsługa administracyjna, wsparcie opiekunów), a mimo wszystko w bardzo krótkim czasie… możliwa! Wsparcia uchodźcom, którzy zostaną przyjęci na studia udzielać będą również zaprzyjaźnione z wydziałem firmy.

 

INNE WAŻNE OSIĄGNIĘCIA: 

W ostat­nich la­tach Wy­dział mo­że po­szczy­cić się wie­lo­ma osią­gnię­cia­mi w dzie­dzi­nie na­uki i ba­dań, dy­dak­ty­ki i kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go, po­pra­wy ba­zy dy­dak­tycz­no­-nau­ko­wej i or­ga­ni­za­cyj­nej. Wydział Inżynierii Lądowej dobrze odnajduje się na rynku edukacyjnym. Wszystkie prowadzone kierunki studiów wynikają z potrzeb gospodarki, przyjętych priorytetów rozwoju, kompetencji kadry, a także zainteresowań kandydatów. Potwierdzeniem roli i pozycji Wydziału na rynku edukacyjnym są wyniki rekrutacji. Pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym wynika z systematycznego poszerzania współpracy Wydziału z sektorem gospodarczym; WIL jest marką znaną wśród pracodawców, a wykształcenie zdobyte na kierunkach prowadzonych przez Wydział daje absolwentom dużą szansę na uzyskanie pracy zgodnej z wykształceniem.

 osiągnięcia naukowo-badawcze:

 wysoka po­zy­cja na Uczel­ni pod wzglę­dem li­czeb­no­ści i kwa­li­fi­ka­cji ka­dry

 • liczne awanse naukowe pracowników Wydziału
 • uprawnienia do nada­wa­nia stop­ni naukowych i prowadzenia postępowań o tytuł naukowy
 • wy­róż­nie­nia pra­cow­ni­ków Wy­dzia­łu na­gro­da­mi Mi­ni­stra Trans­por­tu, Mi­ni­stra In­fra­struk­tu­ry, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (aktualnie Ministerstwo Edukacji i Nauki), Polskiej Akademii Nauk
 • pozycja cenionego partnera we współpracy z otoczeniem gospodarczym
 • uruchomienie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
 • uruchomienie Laboratorium Aerodynamiki Środowiska
 • udział pra­cow­ni­ków Wydziału w: pra­cach Cen­tral­nej Ko­mi­sji ds. Stop­ni i Ty­tu­łów oraz w pra­cach, Polskiej Ko­mi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej, Ko­mi­te­tach i Sek­cjach PAN, a tak­że w PAU, pra­cach sto­wa­rzy­szeń i związ­ków bran­żo­wych, ko­mi­te­tach re­dak­cyj­nych cza­so­pism na­uko­wych pol­skich i za­gra­nicz­nych, pra­cach or­ga­ni­za­cji na­uko­wych o za­się­gu świa­to­wym, ra­dach na­uko­wych i ko­mi­sjach przy urzę­dach cen­tral­nych, ko­mi­te­tach na­uko­wych cy­klicz­nych kon­fe­ren­cji o za­się­gu kra­jo­wym, eu­ro­pej­skim i świa­to­wym, pra­cach kon­sor­cjów na­uko­wo – ba­daw­czych, or­ga­ni­za­cji zna­czą­cych kon­fe­ren­cji kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych,
 • po­zy­ski­wa­nie środ­ków po­za­bu­dże­to­wych, w tym w ra­mach pro­jek­tów ba­daw­czych UE
 • licz­ne umo­wy o sta­łej współ­pra­cy ba­daw­czej i dy­dak­tycz­nej; part­ne­ra­mi Wy­dzia­łu są m.in. Głów­ny In­sty­tut Gór­nic­twa w Ka­to­wi­cach, Mię­dzy­na­ro­do­wy Port Lot­ni­czy im. Ja­na Paw­ła II Kra­ków – Ba­li­ce sp. z o.o., Si­ka Po­land sp. z o.o., Me­ga­che­mie sp. z o.o., Ti­nes S.A., Mota-Engil CE S.A., Za­rząd In­fra­struk­tu­ry Ko­mu­nal­nej i Trans­por­tu w Krakowie, Galicyjska Izba Budownictwa, Urząd Miasta Krakowa
 • szeroka współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • sukcesy naukowe studentów WIL na Uczelni i po­za jej mura­mi

 osiągnięcia w dy­dak­tyce i kształceniu ustawicznym:

 • wio­dą­ca pozycja na Uczel­ni pod wzglę­dem licz­by kształ­co­nych stu­den­tów – ogółem ponad 3000 osób w roku akademickim
 • doskonalenie we­wnętrz­ne­go sys­te­mu za­pew­nie­nia ja­ko­ści kształ­ce­nia
 • pro­wa­dze­nie za­jęć dy­dak­tycz­nych dla stu­den­tów Wy­dzia­łu przez pro­fe­so­rów z za­gra­nic­znych ośrod­ków na­uko­wych w ra­mach pro­gra­mu vi­si­ting pro­fes­sor
 • poszerzanie oferty o nowe kierunki studiów i specjalności
 • rozszerzanie i modernizowanie oferty dydaktycznej z uwzględnieniem różnych form i poziomów kształcenia zgodnie z wymogami rynku pracy
 • podnoszenie konkurencyjności absolwentów Wydziału na międzynarodowym rynku pracy; wdrożenie kształcenia w języku angielskim na kierunku Budownictwo
 • doskonalenie metod kształcenia na odległość (e-learning)
 • „umiędzynarodowienie” Wydziału poprzez udział w międzynarodowych programach badawczych, zwiększenie mobilności kadry akademickiej i studentów oraz zwiększenie liczby studentów przyjeżdżających z innych krajów
 • zwiększenie potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego poprzez stałe inwestycje w laboratoriach i innych obiektach Wydziału
 • pozyskiwanie dotacji celowych na kształcenie studentów
 • ułatwienie absolwentom wejścia na rynek pracy – absolwenci Wydziału bardzo szybko po ukończeniu studiów znajdują pracę w zawodzie inżyniera
 • ciągła współpraca pracowników WIL z instytucjami samorządowymi

rozwój ba­zy nau­ko­wo-dy­dak­tycz­nej:

 • utworzenie i wyposażenie uni­ka­to­we­go w ska­li kra­ju Ma­ło­pol­skie­go La­bo­ra­to­rium Bu­dow­nic­twa Energooszczędnego
 • utwo­rze­nie i wy­po­sa­że­nie dy­dak­tycz­ne­go La­bo­ra­to­rium Me­cha­ni­ki Grun­tów
 • utwo­rze­nie i wy­po­sa­że­nie dy­dak­tycz­ne­go La­bo­ra­to­rium Fi­zy­ki Bu­dow­li
 • uzyskanie akre­dy­ta­cji La­bo­ra­to­rium Ba­daw­cze­go Ma­te­ria­łów i Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych
 • uzy­ska­nie akre­dy­ta­cji La­bo­ra­to­rium Ba­da­nia Od­kształ­ceń i Drgań Bu­dow­li
 • pozy­skiwa­nie środ­ków z Ma­ło­pol­skie­go Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go na rozszerzenie no­wo­cze­snej ba­zy la­bo­ra­to­ryj­nej
 • wy­po­sa­żenie sal wy­kła­do­wych w nowoczesne środ­ki au­dio­wi­zu­al­ne, tablice interaktywne
 • uruchamianie nowych laboratoriów

wysoka aktywność w organizacji

 • udział w Festiwalu Nauki, Nocy Naukowców, Salonie Perspektyw
 • organizacja „poznawania wydziału” dla klas przedmaturalnych (mini wykłady, zwiedzanie laboratoriów)
 • organizacja Dnia Otwartego Wydziału / Dnia Lądowca dla przyszłych studentów
 • organizacja Zjazdów Dziekanów Wydziałów Budownictwa i Transportu
 • wyposażenie budynku Wydziału w punkty dostępu do bezprzewodowego internetu
 • dostosowanie głównego budynku w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym
 • aktywne konto Facebook - źródło bieżących informacji i jednocześnie narzędzie promocyjne dla kandydatów na studia
 • włączenie Kół Naukowych w prace Katedr i Samorządu
 • przygotowanie Planu Komunikacji na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku
 • współorganizacja ruchu drogowego w mieście i logistyki przypływów floty transportowej podczas III Igrzysk Europejskich w Krakowie w 2023. Dalszy zakres wsparcia jest aktualnie dyskutowany