tytuł pracy doktorskiej: „Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo