tytuł pracy doktorskiej: Using vertical ventilation systems to improve the air quality of selected urban areas" (pol. "Wykorzystanie pionowych układów wentylacyjnych do poprawy warunków aerosanitarnych wybranych obszarów zurbanizowanych")
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.11.2017r.