tytuł pracy doktorskiej: "Wpływ czynników geotechniczno -konstrukcyjnych na stateczność wybranych osuwisk na terenie fliszu karpackiego"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018r.