tytuł pracy doktorskiej: „Parametrizing macroscopic road network model of traffic-calmed zones”  („Parametryzacja sieci drogowej w modelach makrosymulacyjnych z uwzględnieniem stref ruchu uspokojonego”)
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: transport /  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.03.2019r.