tytuł pracy doktorskiej: „Infill structures protected against seismic excitations by polyurethane flexible joints” (pol. Konstrukcje ze ścianami wypełniającymi zabezpieczone poliuretanowymi złączami podatnymi przed wymuszeniami sejsmicznymi)
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo /  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.04.2019r.