Rekrutacja na każdy rodzaj studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej prowadzona jest niezależnie, tzn. osobno dla studiów I stopnia i osobno dla studiów II stopnia. Rekrutacja na kierunki międzywydziałowe odbywa się na jednym z Wydziałów, ale w ramach wspólnej liczby miejsc.

Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej na portalu rekrutacyjnym oraz Wydziału. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia (w 2024 r. opłata wynosi 85 zł). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników.

O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. 

Studia niestacjonarne są odpłatne.

 

Zasady przyjęć na studia na WIL PK 2024/2025 w pigułce - w trakcie przygotowywania

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia w roku akademickim 2024/2025:

studia I stopnia - załącznik 1

studia II stopnia - załącznik 4

WYMAGANE DOKUMENTY

Planowana liczba przyjęć

 

 

Liczba kandydatów w latach poprzednich

studia stacjonarne I stopnia 23/24

studia niestacjonarne I stopnia 23/24

 

Ogólnouczelniany informator na studia